Table of Contents

מידעונים ומבזקי קליניקות

clinic6

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה, באמצעות עו"ד ורדית דמרי מדר ועו"ד אוהד אמר, יחד עם עו"ד גלעד ברנע ועו"ד אסף פינק, הגישה עתירה כנגד התקנות הקובעות לראשונה תשלום של אגרה גבוהה בעת הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. 

הליך התובענה הייצוגית הוא הליך ייחודי בעל משקל סגולי וחשיבות יוצאי דופן. במובנים רבים הליך זה הוא המקבילה האזרחית של העתירה לבית המשפט הגבוה לצדק ותכליותיו קרובות ובחלקן חופפות. כך הליך התובענה הייצוגית מאפשר ליחיד להשמיע קול משפטי (וציבורי) ייחודי וחיוני – ולממש היבטים שונים של חיים בחברה דמוקרטית. הניתוח בעתירה מלמד כי הטלת אגרות בשיעורים ובמתכונת שיזמה והטילה שרת המשפטים תהפוך את הליך התובענה הייצוגית לנחלתם של בעלי ממון ואמצעים בלבד ותדיר ממנו ציבורים וקבוצות משמעותיים בחברה הישראלית, תפגע משמעותית בזכות הגישה לערכאות, תסכל אכיפה אזרחית של יחידים וקבוצות ותהווה מחסום להגשת תביעות רצויות ומוצדקות. 

העתירה הוגשה בשמם של מספר ארגונים ופעילים חברתיים: ידיד  מרכזי זכויות בקהילה, התנועה לאיכות השלטון, הצלחה, צדק פיננסי, אדם טבע ודין ופרופ' יובל אלבשן.  

לקריאת העתירה: עתירה בנושא אגרות תובענות ייצוגיות