Table of Contents

קליניקת החפות הגישה בקשה למשפט חוזר בעניינו של ג'מיל סרור

clinic2

ביום 29.11.2020 הגישה קליניקת החפות, בקשה למשפט חוזר בעניינו של ג'מיל סרור. הבקשה הוכנה ביחד עו"ד נועה מישור מהסנגוריה הציבורית הארצית, המחלקה למשפטים חוזרים וכ- 16 סטודנטים אשר בשלוש שנים האחרונות לקחו חלק בקליניקה ועבדו על התיק. 

הפונה, ג'מיל סרור, הורשע בעבירת רצח בגין אירוע ירי שהתרחש בשנת 2009 במחנה הפליטים שועפט במסגרתו סכסוך בין שתי משפחות הוביל למותו של אדם שלישי שאינו מקורב ואינו משתייך לאף אחת מהמשפחות. 

במסגרת הבקשה נטען כי ג'מיל סרור הופלל על ידי היורים האמתיים שהעידו נגדו בבית המשפט אשר מקרבם הגיע היורה. עדים אלה המשתייכים כולם למשפחה היריבה, הודו בירי, נטלו אחריות על האירוע במסגרת סדרה של הסכמי פיוס ("סולחה") ואף נקבו בשם היורה (שהינו אחד מהמפלילים המרכזיים). ההסכם השלישי נחתם חודשים ספורים לאחר מתן הכרעת הדין המרשיעה ולמרות זאת בשום שלב לא ביקשו בני המשפחה להסתמך על פס"ד או לטעון כי אין הם אחראים לירי. במסגרת הבקשה הצגנו חו"ד מטעם פרופ' הלל כהן ראש החוג ללימודי איסלם בעברית וכן מפי עדים חדשים נוספים שלקחו חלק בהסכמים אלה מטעם המשפחות אשר התייחסו להסכמים אלה, למשמעותם ולתוקפם והגיעו מסקנה חד משמעית כי המדובר בהסכמים אותנטיים, תקפים במסגרתם נטלה המשפחה היריבה אחריות לירי, שילמה פיצויים ועוד. 

במקביל לכך, הבקשה מתמקדת בעדויות הראיה עצמם ובניסיון להראות כי טענות המפלילים היו בלתי הגיוניות ובלתי אפשריות. כך למשל נטען כי זיהו את פני היורה כתוצאה מרשף האקדח, וזאת למרות המרחק הרב והתאורה המינימלית שהייתה באירוע. במסגרת הבקשה הבאנו שתי חו"ד נוספות מטעם מומחה לנשק וניתוח זירה ומומחית לזיהוי פנים (ד"ר ייגר) אשר הראו מדוע אין כל היתכנות ממשית לטענות הזיהוי שהועלו על ידי המפלילים והגיעו למסקנה כי לא ניתן להסתמך עליהן לצורך הרשעה בפלילים. 

בבקשה נטען כי למבקש נגרם עיוות דין חמור וכי הראיות החדשות שהובאו במסגרתה מצדיקות את קבלת הבקשה על דרך קיום משפט חוזר. 

לעיון בבקשה המלאה.