Table of Contents

בית המשפט העליון קיבל את הטענותיה של הקליניקה לזכויות אדם בין-לאומיות בעמדת ידיד בית המשפט

clinicmivzak5

בית המשפט העליון, קיבל בפסק דינו את הטענות בידיד בית המשפט שהגישה הקליניקה לזכויות אדם בין-לאומיות בשם התנועה לחופש המידע בדבר פגמים בשקיפות של התנהלות יחידת הסייבר. בית המשפט אמנם דחה טענות של העותרים לפיהן היחידה פועלת בחוסר סמכות, אולם הבהיר שמדובר בהפעלת סמכות שלטונית, וקבע שהיחידה צריכה לתקן את הפגמים בשקיפות היחידה, כפי שתוארו בעמדת הידיד שלנו, בין היתר לתעד את כל התוכן שהיא מבקשת להסיר ולפרסם לכל הפחות פרפרזות של תוכן כזה. יחידת הסייבר עדכנה אותנו שהפרקליטות לומדת את פסק הדין, והזמינה אותנו להשתתפות בשולחן עגול שיתקיים בנושא.

לחצו כאן לקריאת המענה של יחידת הסייבר בפרקליטות.