Table of Contents

שינויים משמעותיים ב"נוהל סיוע לאימהות חד-הוריות מגבירות עבודה" של זרוע העבודה במשרד הכלכלה

clinic1

 

בעקבות מהלך שהובילו הקליניקה לנשים וכלכלה וקרן ידידות טורונטו, הוכנסו שינויים משמעותיים ב"נוהל סיוע לאימהות חד-הוריות מגבירות עבודה" של זרוע העבודה במשרד הכלכלה. מטרת התוכנית היא לקדם את שילובן של אימהות חד-הוריות בשוק העבודה, באמצעות סבסוד מוגדל של שכר הלימוד במעון או במשפחתון, עבור אימהות אשר הגדילו את היקף משרתן או לימודיהן, בתנאים שנקבעו בנוהל.

 

בפנייתנו לזרוע העבודה בנובמבר 2020, הצבענו על שיעור הזכאות האפסי של התוכנית לאורך שנים, אשר הפכו אותה לאות מתה, למרות הפוטנציאל הרב שלה לספק סיוע משמעותי מאוד לאוכלוסיית היעד. כך למשל הדגישה הקליניקה כי בשנת 2017 היו במערכת 59 ילדים בלבד לאימהות שהשתתפו בתוכנית, ואילו בשנת 2018 ירד מספרם ל-39. שיעורי זכאות נמוכים אלה מעידים על כך שהתוכנית אינה ממלאת את תפקידה, כתוצאה, בין היתר, מתנאי זכאות שאינם סבירים. הבקשה הדגישה כי יש להשוות את התנאים לתנאי תוכנית "סל גמיש", אשר עודכנו לפני כשלוש שנים בעקבות מהלך דומה של הקליניקה ושל קרן ידידות טורונטו, יחד עם קואליצייה לקידום שירותים תומכי תעסוקה לאימהות חד-הוריות, צעד שהגדיל משמעותית את שיעור מיצוי הזכויות בתוכנית.

 

המלצותינו כללו את השינויים הבאים בנוהל:

  • הוספת מבחן הכנסה, לצד קיצור משך התקופה המזכה למקבלות הבטחת הכנסה או קצבת מזונות - לחודש אחד במהלך השנה החולפת, במקום שישה חודשים, בעיקר לנוכח השיעור הגבוה של אימהות חד-הוריות שאיבדו את מקום עבודתן בעקבות הקורונה והתקיימו מדמי אבטלה בלבד (מעל 20,000 אימהות חד-הוריות פוטרו לאחר גל הקורונה הראשון).
  • הרחבת מסלולי הלימודים המזכים, שכללו הכשרה מקצועית בשעות הבוקר בלבד, והשוואתם למקובל בתוכנית "סל גמיש" ובנוהל סבסוד המעונות להורים עובדים או לומדים.
  • הארכת התקופה שבמהלכה ניתן להגיש בקשה לסיוע, מיום הגברת העבודה - מחצי שנה לשנה, שכן "חלון ההזדמנויות הצר היווה חסם משמעותי בנגישות לזכות, ללא הצדקה עניינית", וקביעת מנגנון השגה וועדת חריגים.

לסיום, הדגשנו כי על זרוע העבודה לפעול גם להגברת המודעות בקרב קהל היעד לקיומה של התוכנית ולחזק משמעותית את הנגישות למימוש הזכויות על פיה, תוך הקלת הסרבול הבירוקרטי, למשל על ידי הטמעתה בהליך הגשת הבקשה לקבלת דרגת זכאות להשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד במעון או במשפחתון. 

 

בהמשך לכך, ערכנו  סקר בקרב אימהות חד-הוריות ונשות מקצוע, לצורך איתור חסמים בנגישות לתוכנית ובמיצוי הזכויות לפיה. לסקר השיבו קרוב ל-90 נשים, ומסקנותיו היו כי הנוהל סובל מחוסר בהירות ותנאי הזכאות עמוסים ומכבידים. לפיכך פנינו בשנית לזרוע העבודה,  והתייחסנו לנתונים בדבר מגמת הירידה בשיעורי הזכאות לתוכנית - המזעריים ממילא - אשר התקבלו במענה לבקשות לפי חוק חופש המידע. טענו כי כל אלה מצביעים על הצורך הדחוף בעדכון תנאי התוכנית, בהנגשתה ובהקלת הסרבול הבירוקרטי. בעקבות פניותינו קיימנו פגישות עם הגורמים המקצועיים בזרוע העבודה, ובסופו של דבר המלצותינו אומצו - תנאי הזכאות הושוו לתנאי תוכנית "סל גמיש" והוטמעו בה. בהמשך,  הושג היעד הסופי שהצבנו, והתוכנית הוטמעה בתוך נוהל התמיכות של משרד הכלכלה לסבסוד מעונות, כהמלצתנו.

 

אנו מברכות על שינוי זה, שמביא עמו הקלה משמעותית של הנטל הבירוקרטי על אימהות חד-הוריות המבקשות סיוע במסגרת התוכנית והנגשה של התוכנית לקהל היעד שלה. אנו צופות כי מהלך חשוב זה יגדיל משמעותית את שיעורי הזכאות לתוכנית, ויאפשר לאימהות חד-הוריות רבות להשתלב כראוי בשוק העבודה.