Table of Contents

קטינים שגדלו כל חייהם בישראל קיבלו מעמד

בית הדין לעררים בירושלים הורה למשרד הפנים להעניק לשני צעירים, אח ואחות (כיום בני 19 ו 22) שנולדו בישראל וגדלו כחסרי אזרחות כל חייהם,  מעמד של תושבות ארעית בישראל. לראשונה בחייהם הם יהיו זכאים לתעודת זהות וזכויות סוציאליות, כגון ביטוח בריאות וביטוח לאומי. זאת לאחר הליך שנמשך למעלה משלוש שנים בהם ייצגה הקליניקה לזכויות אדם בינ"ל את השניים.

 

מדובר בצעירים שנולדו בישראל להורים זרים, הועברו לחזקת המדינה כשהיו בני 14 חודשים ושלוש, בעקבות הזנחה פושעת ומסכנת חיים מצד הוריהם הביולוגיים. למרות שכל חייהם היו בחזקתה של המדינה,  רשויות המדינה לא עשו דבר מצידן, על מנת להסדיר את מעמדם המשפטי בארץ, זאת בניגוד גמור לחובות המדינה לפי עקרונות המשפט הבינלאומי.

 

פסק הדין