Table of Contents

מבזקי הקליניקה

הקליניקה לזכויות אדם בינ"ל הגישה שני דו״חות צללים לוועדת זכויות האדם של האו״ם במסגרת הניטור על יישום האמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות

clinic1

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות הגישה בשנת הלימודים התשע"ט שני דו"חות צללים לוועדת זכויות האדם של האו"ם ICCPR, זאת בשלב המקדמי של קביעת רשימת הנושאים לדיווח עבור מדינת ישראל. 

ועדת האו"ם למיגור אפליה נגד נשים מקבלת את המלצות דו"ח הקליניקה לזכויות בינלאומיות של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

clinic6

ביום ב' ה- 20.11.2017, פרסמה ועדת האו"ם למיגור אפליה נגד נשים את הערותיה המסכמות ביחס לישראל. בהמלצותיה, הביעה הועדה לראשונה דאגה מכך שהמדינה נמנעת מלנקוט צעדים קונקרטיים כנגד אפליית נשים חרדיות על ידי המפלגות החרדיות (ש"ס ויהדות התורה).

 

אפליה זו מתבטאת בהוראה פורמלית בתקנוני המפלגות שמחריגה נשים חרדיות מהזכות להצטרף כחברות במפלגה ולהיבחר במסגרתה לכנסת. הועדה המליצה למדינה לערוך תיקוני חקיקה שיחייבו פסילה של מפלגות פוליטיות שתקנוניהן מונעים מנשים להצטרף כחברות במפלגה ועל ידי כך להיבחר במסגרתה לכנסת או לרשויות המוניציפליות, בניגוד לסעיף 7 לאמנה ולחוקי היסוד, ובפרט חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות

לגרסה בשפה האנגלית

אודות הקליניקה

הקליניקה לזכויות אדם בין-לאומיות עוסקת בקידום ובהטמעת משפט זכויות האדם הבין-לאומי במשפט הישראלי. בפן העיוני נלמד אודות התפתחות דיני זכויות האדם במשפט הבין-לאומי ועל המוסדות הבין-לאומיים ומנגנוני הדיווח שהוקמו כדי לפקח על היישום של האמנות על ידי המדינות החברות בהן. לצד זאת נתמודד עם המתח שנוצר בשל הפער בין התחייבויות המדינה במישור הבין-לאומי לבין יישומן במישור המקומי, תוך העמקת הדיון בסוגיות העולות מהעבודה המעשית בקליניקה. חלק מהשיעורים יהיו שיעורים "קליניים", בהם הסטודנטים/יות יציגו את העבודה המעשית, תוך שימת דגש, בין היתר, על הפער בין המשפט עלי ספר לבין המשפט בפועל, ואת החסמים המשפטיים המונעים את המימוש המלא של דיני זכויות האדם, כפי שעלו מהניסיון המעשי. 

בפן המעשי נלמד לזהות זכויות אדם מוגנות במשפט הבין-לאומי שההגנה עליהן לוקה בחסר, בין להלכה (בדין הישראלי), בין למעשה (בפרקטיקה של רשויות השלטון). הסטודנטים/יות יפעלו לקידום הזכויות והטמעתן, זאת על ידי ייצוג אנשים שזכויותיהם נפגעו והם זקוקים לסיוע משפטי, וכן על ידי פעילות לשינוי מדיניות במקרים בהם נזהה קשיים רוחביים. במסגרת עבודה זו נעשה שימוש בכלים משפטיים שונים, ובכללם, כתיבת חוות דעת וניירות עמדה משפטיים בסוגיות עקרוניות; פנייה לרשויות מנהליות; הגשת עתירות מנהליות ופתיחה בהליכים בבתי משפט ובתי דין רלוונטיים אחרים.  כלי נוסף הוא ייצוג ארגוני החברה האזרחית בישראל בהליכי הדיווח לוועדות זכויות האדם של האו"ם. בכל אלה, סטודנטים/יות מעורבים/יות בכל שלב ושלב של העבודה, תוך שימת דגש על הקניית ידע משפטי וחשיבה ביקורתית על עולם המשפט.

מנחה קלינית - עו"ד דנה יפה
מנחה אדמית - פרופ' יעל רונן

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות

תמונה - קליניקה לזכויות אדם בינלאומיות

תמונת סוף שנה 2021 - קליניקה לזכויות אדם בינלאומיות