Table of Contents

מבזקי הקליניקה

הערות הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר לתזכיר לתיקון חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א – 1981

הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר וחוקרות נוספות ממרכז פדרמן לחקר הסייבר שלחה הערות לתזכיר לתיקון חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א – 1981 שהופץ על ידי משרד המשפטים. ההערות מתמקדות בפערים הקיימים להבנתנו בין הנוסח המוצע לבין הסיכונים הקיימים לזכות לפרטיות במרחב הסייבר, ומציעות נוסחים חליפיים על מנת לגשר על פערים אלה.

פניה לשר המשפטים בבקשה לאפשר תובענות ייצוגיות בגין פגיעות בפרטיות במרחב הסייבר

clinic3הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר שלחה מכתב לשר המשפטים בבקשה לתקן את המצב המשפטי בישראל, כך שניתן יהיה להגיש תובענות ייצוגיות בגין פגיעות בפרטיות במרחב הסייבר בנסיבות מסוימות. 

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות

לגרסה בשפה האנגלית

אודות הקליניקה

הקליניקה לזכויות אדם בין-לאומיות עוסקת בקידום ובהטמעת משפט זכויות האדם הבין-לאומי במשפט הישראלי. בפן העיוני נלמד אודות התפתחות דיני זכויות האדם במשפט הבין-לאומי ועל המוסדות הבין-לאומיים ומנגנוני הדיווח שהוקמו כדי לפקח על היישום של האמנות על ידי המדינות החברות בהן. לצד זאת נתמודד עם המתח שנוצר בשל הפער בין התחייבויות המדינה במישור הבין-לאומי לבין יישומן במישור המקומי, תוך העמקת הדיון בסוגיות העולות מהעבודה המעשית בקליניקה. חלק מהשיעורים יהיו שיעורים "קליניים", בהם הסטודנטים/יות יציגו את העבודה המעשית, תוך שימת דגש, בין היתר, על הפער בין המשפט עלי ספר לבין המשפט בפועל, ואת החסמים המשפטיים המונעים את המימוש המלא של דיני זכויות האדם, כפי שעלו מהניסיון המעשי. 

בפן המעשי נלמד לזהות זכויות אדם מוגנות במשפט הבין-לאומי שההגנה עליהן לוקה בחסר, בין להלכה (בדין הישראלי), בין למעשה (בפרקטיקה של רשויות השלטון). הסטודנטים/יות יפעלו לקידום הזכויות והטמעתן, זאת על ידי ייצוג אנשים שזכויותיהם נפגעו והם זקוקים לסיוע משפטי, וכן על ידי פעילות לשינוי מדיניות במקרים בהם נזהה קשיים רוחביים. במסגרת עבודה זו נעשה שימוש בכלים משפטיים שונים, ובכללם, כתיבת חוות דעת וניירות עמדה משפטיים בסוגיות עקרוניות; פנייה לרשויות מנהליות; הגשת עתירות מנהליות ופתיחה בהליכים בבתי משפט ובתי דין רלוונטיים אחרים.  כלי נוסף הוא ייצוג ארגוני החברה האזרחית בישראל בהליכי הדיווח לוועדות זכויות האדם של האו"ם. בכל אלה, סטודנטים/יות מעורבים/יות בכל שלב ושלב של העבודה, תוך שימת דגש על הקניית ידע משפטי וחשיבה ביקורתית על עולם המשפט.

מנחה קלינית - עו"ד דנה יפה ; עו"ד נאסר עודה
מנחה אדמית - פרופ' יעל רונן

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות

 

 

תמונה - קליניקה לזכויות אדם בינלאומיות

 

 

תמונת סוף שנה 2021 - קליניקה לזכויות אדם בינלאומיות