Table of Contents

היועץ המשפטי לממשלה הודיע השבוע שיתייצב בדיון בעתירה שהגישה הקליניקה לזכויות אדם בינ"ל

clinic1

היועץ המשפטי לממשלה הודיע השבוע לבית המשפט המחוזי כי יתייצב בדיון בעתירה שהגישה הקליניקה לזכויות אדם בינ"ל. הקליניקה עתרה בשם תושב גבעתיים לבית המשפט המחוזי בתל אביב, לאחר שנחסם מחשבונו של ראש העירברשת הטוויטר. החסימה נעשתה בעקבות פרסום ביקורת על מדיניות אי האכיפה של ראש העיר והעיריה כנגד חניית רכבים על מדרכות העיר, שלדעתו מסכנת חיים. לעמדתנו חסימה שכזו בעקבות פרסום דברי ביקורת היא פגיעה בזכותו לחופש ביטוי, בזכות להשתתף בשיח הציבורי, ואף פוגעת בזכות של כלל הציבור לנגישות למידע. היועץ המשפטי לממשלה הכיר בכך שמדובר בסוגייה תקדימית ובעלת השלכות רוחב, ולכן החליט להגיש עמדתו עד לדיון שיתקיים בחודש אוקטובר. 

ראו כתבה בנושא שהתפרסמה בעיתון גלובס.