Table of Contents

המוסד לביטוח לאומי יספק מתורגמנים לשפה הערבית בוועדות רפואיות

clinic3

בעקבות פניית הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה, התחייב המוסד לביטוח לאומי לקיים את חובתו ולהזמין מתורגמנים לשפה הערבית לוועדות הרפואיות בסניפי מזרח ירושלים, זאת לאחר שלא עשה כן ופעל בניגוד להסכמה אליה הגיעו עם המוקד להגנת הפרט בבג"צ.

בשנת 2012 עתר 'המוקד להגנת הפרט', יחד עם ארגון 'רופאים לזכויות אדם' ו'המרכז הרפורמי לדת ומדינה' לבג"צ, כדי שיורה למוסד לביטוח לאומי להזמין מתורגמנים לשפה הערבית לוועדות הרפואיות. במסגרת הדיון, התחייב המוסד להיענות לדרישה ועל בסיסה נמחקה העתירה (בג"ץ 8031/12 המוקד להגנת הפרט נ' מנכ"ל הביטוח הלאומי מתאריך 05.06.14).

בעקבות פניות שהגיעו למוקד הסיוע המשפטי במזרח ירושלים, מהם עלה כי המוסד לביטוח לאומי אינו מקיים את התחייבותו, פנתה הקליניקה בבקשת חופש מידע בעניין זה. לאור תשובות המוסד לביטוח לאומי מיום 28.4.22, פנתה הקליניקה בבקשה למיצוי הליכים בטרם הגשת בקשה לביזיון בית משפט. בתגובת המוסד לביטוח לאומי מיום 1.6.22 הודה היועמ"ש של המוסד לביטוח לאומי, כי המוסד פעל שלא בהתאם להתחייבות זו וכי מנהלת המוסד הורתה לסניף לאפשר לכל מבוטח לקבל מתורגמן כנדרש.