Table of Contents

מבזקי קליניקה

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה הגישה עתירה כנגד התקנות הקובעות לראשונה תשלום של אגרה גבוהה בעת הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית 

הקליניקה לזכויות נשים בעבודה

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה, באמצעות עו"ד ורדית דמרי מדר ועו"ד אוהד אמר, יחד עם עו"ד גלעד ברנע ועו"ד אסף פינק, הגישה עתירה כנגד התקנות הקובעות לראשונה תשלום של אגרה גבוהה בעת הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. 

פעילות הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה למען דיור ציבורי עבור אמהות עצמאיות

clinic6

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה קידמה בצעד נוסף את מאבקן של אימהות עצמאיות (חד הוריות) המקבלות דמי מזונות מן המוסד לביטוח לאומי, לקבל דיור ציבורי מן המדינה.

דבר הצוות

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה מבקשת לשנות את המציאות, חלוקת הכוח ואת תפקיד המשפט בעיצוב היחסים החברתיים.

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה, מעניקה סיוע וייצוג משפטי לאנשים החיים בעוני הנמצאים בפריפריה הגיאוגרפית, התרבותית והתעסוקתית של ירושלים. המונח "פריפריה" כפי שבא לידי ביטוי בעבודת הקליניקה, הינו בעצם ביטוי לריחוק של אנשים החיים בעוני ממוקדי הכוח, תעסוקה, השכלה ושירותים חברתיים.

תפקידו של המשפט בחייהם של אלו, בא לידי ביטוי ככוח מאיים ומחליש. הקליניקה מבקש לעשות שימוש במשפט ככלי לשינוי חברתי אך גם ככלי מעצים  בחייהם של אנשים החיים בעוני.

במסגרת הקליניקה אנו לומדים לחוות את המשפט מתוך נעליהם של האוכלוסיות המודרות ביותר בירושלים, ולהכיר את האופן שבו המשפט מעצב, משנה ומשפיע על חייהם. בד בבד הקליניקה עושה שימוש בכלים של המשפט לשינוי חברתי, ובמיוחד בעריכת דין קהילתית ("מלמטה למעלה") כדי להנגיש את המשפט, ולהוות מנוף לשינוי חיובי בחייהם של אנשים.

אגב עבודת הקליניקה, העיסוק ב"משפט ועוני" מאפשר לפתח את הזכויות החברתיות כלכליות, בדגש על הזכות לקיום בכבוד, תוך כדי הגדרתן, כימותן והנגשתן. הקליניקה לא רק עוסקת במיצוי זכויות אלא פועלת גם לשינוי מדיניות ולקידום אינטרסים של אוכלוסיות אלו.

העיסוק במשפט ועני, מחייב התבוננות ביקורתית לא רק במשפט, אלא גם בתפיסות החברתיות כלפי אוכלוסיות המוגדרות "כאחר" ואגב כך בחברה הישראלית, תוך בחינה פנימית כיצד אלה מעצבים את  יחסנו כלפי הפונות והפונים.

 ברוח זו, עבדה הקליניקה השנה בשישה מוקדים שונים ברחבי ירושלים וטיפלה במאות פניות לרבות ייצוג במשרדי הממשלה השונים, לשכת ההוצאה לפועל וכמובן בית המשפט.