Table of Contents

תביעה מול רמי לוי בגין אפלייה בקבלה לעבודה

clinic6

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות הגישה ב-9.2.16 תביעה נגד "רמי לוי שיווק השיקמה", בשם צעיר המתמודד עם מגבלה נפשית, בגין אפלייתו בקבלה לעבודה בשל המוגבלות.

התובע הגיש מועמדות למשרת נהג במרכז הלוגיסטי של הנתבעת, ונדחה על ידי הנתבעת על הסף, אך ורק בשל היותו מתמודד נפש, וזאת על אף שהיו לו כל הכישורים הנדרשים למשרה, בהתאם לפרסומים של הנתבעת עצמה, ועל אף שרופא קבע כי אין כל מניעה לביצוע העבודה.
בהתאם לכך, נטען בתביעה כי הנתבעת הפרה את סעיף 8 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, האוסר על אפליית אדם עם מוגבלות בתחום התעסוקה, לרבות בשלב הקבלה לעבודה, ובלבד שאותו אדם כשיר לתפקיד. עוד נטען בתביעה, כי הנתבעת הפרה את חובתה לדאוג לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בקרב עובדיה, בכך שלא שקלה את מוגבלותו של התובע כשיקול לטובת קבלתו לעבודה. לעניין זה יודגש, כי החובה לייצוג הולם נובעת הן מסעיף 9 לחוק השוויון, והן מההסכם הקיבוצי שנחתם בחודש יוני 2014 בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים, וצו ההרחבה שהחיל הסכם זה על כלל המשק.
בתביעה מתואר כיצד אפלייתו של התובע ע"י הנתבעת גרמה לו לנזקים כבדים, ובכלל זאת נזקים כלכליים - שכן התובע נותר מחוסר עבודה עד היום, ונזקים נפשיים - שכן מסכת הייסורים שעבר החמירה את מצבו הנפשי של התובע. בגין נזקים אלה נדרשת הנתבעת לשלם לתובע פיצוי בסך 70,000 ₪.
התביעה נכתבה על ידי עו"ד דנה ברכפלד בסיוען הרב של הסטודנטיות ליאת טפירו ונועה חביב מהקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות.


לכתב התביעה

לידיעה בנושא

 

 

FindUs_small_fb_circle_flat

לאתר הקליניקות

להסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם