Table of Contents

רכש מקומי

clinic2

הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית פרסמה חוות דעת משפטית בנושא רכש מקומי, אשר הוכנה במסגרת פרויקט מיוחד של ארגון שתיל והאיחוד האירופי, העוסק בכלכלה מקומית מקיימת.

חוות הדעת מבקשת לבחון האם לאור הדין הישראלי הקיים, ניתן להעדיף במסגרת התקשרויות עם רשויות מקומיות, הצעות של עסקים קטנים ובינוניים מקומיים הנמצאים ופועלים בתחום הרשות המקומית, על פני הצעות מגורמים חיצוניים לרשות, וזאת מבלי לפגוע בעיקרון השוויון הכללי העומד בבסיס החובה לערוך מכרזים.
בהתאם לפסיקת בתי המשפט בעניין העדפת ספק מקומי ככלל נקבע, כי במקרים מסויימים ניתן להעדיף ספק מקומי על פני ספק אחר, ובלבד וקריטריון המקומיות הוצג כקריטריון רלוונטי בתנאי המכרז ואין מדובר בפער גדול בין ההצעות. יש לציין כי הפסיקה איננה אחידה בנושא ובסופו של יום כל מקרה ייבחן לגופו.
לצורך כתיבת חוות הדעת המשפטית, סטודנטיות/ים מן הקליניקה ערכו בדיקה מעמיקה באשר לחסמים העומדים בפני עסקים קטנים ובינוניים מלגשת למכרז, וכן ביחס לדרכים המאפשרות את הנגשת המכרזים לאותם עסקים קטנים ובינוניים. הליך עריכת חוות הדעת כלל למידה מעמיקה ומקיפה של הנושא, יחד עם שותפים משתיל וארגונים נוספים, אשר סייעו באיסוף המידע הרלוונטי לצורך ניסוח חוות הדעת ועיבודו.
חוות הדעת נערכה על ידי הסטודנטיות/ים ישי גנין, בן המאירי, רועי יוסף, אלון קרוק והגר שגב בהנחייה של המנחה הקלינית, עו"ד לנא ורור. פרופ' ברק מדינה נתן ייעוץ באשר להיבטים המשפטיים המנהליים של דיני מכרזים.
לחוות הדעת בעברית
לחוות הדעת באנגלית

 

FindUs_small_fb_circle_flat

לאתר הקליניקות

להסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם