Table of Contents

קריאה לשינוי מודל ההעסקה של מנהלות המשפחתונים המסובסדים

 

Clinic

 

הקליניקה לזכויות נשים בעבודה הגישה לארגון כוח לעובדים ולאיגוד מטפלות המשפחתונים חוות דעת בנושא "קריאה דחופה לשינוי מודל ההעסקה של מנהלות המשפחתונים המסובסדים". 

מנהלות המשפחתונים בסבסוד ממשלתי מטפלות בפעוטות עד גיל 3 אשר הוריהם זכאים לסבסוד ממשלתי, במסגרת תוכניות לעידוד תעסוקה, או בהפניית לשכות הרווחה. המטפלות הן עצמאיות אך כפופות לרגולציה נוקשה, לפיקוח הדוק, למבנה שכר בעייתי ולמודל תשלום המצמצם למינימום את אחריות המדינה על הבטחת התשלום במלואו ובמועדו. כל אלה מגבילים מאוד את פוטנציאל ההשתכרות של המטפלות ואת גובה הכנסותיהן בפועל, שבמקרים רבים אינו עולה כדי שכר המינימום החודשי. בין היתר, הן סובלות מבעיית גבייה של תשלומי ההורים ומתופעה נרחבת של הלנת שכר ע"י הרשויות המקומיות המפעילות את המשפחתונים. בנוסף, כעצמאיות הן אינן זכאיות לזכויות הנובעות היחסי עבודה, אולם חוזי ההתקשרות שלהן עם המפעילים (רשויות/חברות) מגבילים מאוד את שיקול הדעת העצמאי שלהן בניהול העסק ובקביעת תנאי העבודה, ובכלל זאת שעות הפעילות, ימי חופשה, מחלה, אבל וכיו"ב.  

בחוות הדעת מתוארים בהרחבה המודל הקיים והכשלים בו, הגורמים לפגיעה בזכויותיהן התעסוקתיות של המטפלות ובזכויות יסוד מתחום המשפט החוקתי. חוות הדעת מציעה להכיר ביחסי המטפלות והמדינה/המפעילים כיחסי עובדת-מעסיק, על בסיס הדין הקיים וההתפתחויות בפסיקה בתחום דיני העבודה, וכן לשנות את המודל הקיים על בסיס מודלים להפעלת משפחתונים בארה"ב ובבריטניה.

בכתיבת חוות הדעת השתתפו הסטודנטיות יעל פלג, יונתן נוימן וגילת בן שחר מהקליניקה בשנת תשע"ו, ואת המחקר המשווה ערכה הסטודנטית שירה קוץ מאוניברסיטת קורנל, שהתארחה אצלנו במרכז בחודש שעבר.

 

לעיון בחוות הדעת ראו כאן:https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/clinicallec/files/khvvt_dt_mshpkhtvnym_2017.pdf