Table of Contents

קליניקה לזכויות נשים בעבודה

 

הקליניקה לזכויות נשים בעבודה ערכה במהלך שנת הלימודים האחרונה דו"ח מיוחד בנושא מניעה וטיפול במקרי הטרדות מיניות בשירות המדינה, הבוחן את ההליך המשמעתי בשירות המדינה באופן כרונולוגי: משלב המניעה והעלאת מודעות בדבר תופעת ההטרדות המיניות, דרך שלב החקירה של תלונות על הטרדה מינית ועד לשלב השפיטה וקביעת העונש.

 

תופעת ההטרדות המיניות הינה רעה חולה בחברה בכלל, ובמקומות עבודה בפרט, בהם נשים רבות חשופות ביתר שאת למקרים של הטרדות מיניות מצד המעסיק או עמית לעבודה. לראיה, בסקר שנערך על-ידי משרד התמ"ת (כתוארו אז) בין השנים 2010-2011, כ-40% מהנשים שנשאלו, ציינו כי אינן חשות בטוחות מפני הטרדה מינית במקום העבודה. הבחירה להתמקד בסוגית ההטרדות המיניות בשירות המדינה דווקא, נעשתה, במידה רבה, מתוך אמונה כי שירות המדינה שם את הנושא בראש מעייניו ויהיה נכון לטפל בכשלים הקיימים בהליך. כמו כן, הליך הטיפול בהטרדות מיניות בשירות המדינה הוא הליך מוסדר וייחודי ועל כן, עולות ממנו בעיות ייחודיות להליך זה הדורשות בחינה נפרדת. לבסוף, העובדה כי מדובר בשירות המדינה, מחייבת גוף זה להקפיד על סביבת עבודה בטוחה מפני הטרדות מיניות ועל אכיפת הוראות החוק בנושא.

 

הליך כתיבת הדו"ח כלל ניתוח של קרוב לשליש מפסקי הדין שיצאו מבית הדין המשמעתי בנוגע להטרדות מיניות. לצד זאת, הדו"ח כולל נתונים ומקרי מבחן, ובתוך כך עדויות של פונות אשר פנו אל מרכז הסיוע בירושלים בין השנים 2009-2013, וכן מידע העולה מפסיקת בית הדין המשמעתי וממאגרי נתונים ודו"חות שונים, הבאים לתאר תמונת מצב של הטיפול בתלונות על הטרדה מינית בשירות המדינה.

 

בראשיתו, הדו"ח בוחן את מערך ההדרכות בנציבות שירות המדינה ואת הכשרתן של הממונות מכוח החוק למניעת הטרדה מינית. בהמשך, הדו"ח עומד על החסרים העיקריים שבניהול ההליך המשמעתי. הבולטים שבהם - עדכון לוקה בחסר של הנפגעות על מצב הטיפול בתלונות, על שלבי ההליכים ואף על ההחלטות שנתקבלו, והיעדר הגנה ראויה על הנפגעות מפני התנכלות ומפני חשיפה לפוגע. לצד אלו, הדו"ח מתייחס בפירוט לצורך באיסוף ובפרסום נתונים מצד נציבות שירות המדינה על אופן הטיפול במקרי הטרדות מיניות, כפי שנדרש מרשויות ציבוריות, וזאת על מנת לאפשר ביקורת ציבורית ולהבטיח מעקב שוטף על ההליכים. כמו כן, הדו"ח מחדד את הצורך במתן החלטה פומבית ומנומקת בסיום ההליך המשמעתי, ביידוע מסודר ועקבי של הנפגעת ובמתן זכות ערר לנפגעת ואף לנילון על החלטות הנציבות - זכות אשר אינה מוקנית להם במצב הקיים. הדו"ח כולל גם התייחסות מיוחדת לסוגיית עובדות הקבלן, החשופות יותר להטרדות מיניות. בסופו של כל פרק, מפורטות שורה של המלצות לשיפור המצב הקיים.

 

במהלך שנת הלימודים הקרובה, הקליניקה לזכויות נשים בעבודה תמשיך לפעול לקידום המלצות הדו"ח, בדגש על סוגית שיפור וייעול מערך ההדרכות בשירות המדינה, וכן מתן זכות ערר למתלוננות על ההחלטה לסגור את התיק.

 

הדו"ח נערך על ידי הסטודנטיות דפנה שטינברג, הילה בונפיל ומריה ציבלין (שנת תשע"ד) וכן הדס שימחי ועדי עמיתי (שנת תשע"ה) בהנחייה של עו"ד תמי קצביאן ופרופ' גיא דוידוב, ובשיתוף עם מרכז הסיוע בירושלים ואיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. הדו"ח הועבר לתגובת אגף המשמעת והאגף לקידום ושילוב נשים בנציבות שירות המדינה, אשר מופיעה בדו"ח.

 

לדו"ח המלא לחצו כאן.

 

למידע אודות כנס "אחת מתוך אחת" במסגרתו ייערך פאנל מיוחד סביב הדו"ח, ר': https://www.facebook.com/events/1567514496799829/