Table of Contents

קליניקה לזכויות בהליך הפלילי

 

הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי ייצגה אדם אשר הואשם בהחזקת סם לצריכה עצמית והביאה לכך שהתביעה המשטרתית תחזור בה מכתב האישום שהוגש כנגדו. זאת, על בסיס טענה כי החיפוש אשר נערך ברכבו על-ידי המשטרה ושימש בבסיס כתב-האישום, נעשה שלא כדין, לאור פרשנות שגויה של המשטרה את חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור.

 

כתב האישום ייחס לפונה עבירה של החזקתסם לצריכה עצמית, אשר נתפס ברכבו במהלך חיפוש שנערך לובאזור צומת כפר אדומים, במחסום משטרה שגרתילבדיקת רישיונות רכב. התביעה טענה כי מכוח חוק סמכויות לשם שמירה על בטחון הציבור התשס"ה-2005 (להלן "החוק"), קמה לשוטרים סמכות חיפוש ללא צורך בקיומו של חשד סביר, בכל מקום בשטחי איו"ש שבו יש תחנת אוטובוס, או במרחק כמה מאות מטרים מתחנה כזו. משכך, נוכח העובדה כי המחסום המשטרתי הוצב בסמוך לתחנת אוטובוס בצומת כפר אדומים, הרי שאין צורך בחשד סביר והחיפוש הינו חוקי.

 

בדברי התשובה של הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי הובהר כי דברי ההסבר לחוק, כמו גם סעיף ההגדרות לחוק, עוסקים בחיפוש ללא הסכמה ו/או קיומו של חשד סביר, במקרה של צורך ביטחוני בלבד למניעת אירועי אלימות וטרור במקומות  רגישים. החוק איננו עוסק במצב של מחסום משטרתי אשר הוקם אך ורק לצורך בדיקת רישיונות, ונמצא, במקרה או שלא במקרה, במרחק של כמה מאות מטרים מתחנת הסעה.

 

אמנם, החוק מאפשר עריכת חיפוש גם באזור שאיננו צמוד לתחנת הסעה, אולם אז ניתן לערוך את החיפוש בהתקיים חשד סביר בלבד, כאשר החשד הוא רק באשר לנשיאת נשק, ולא ביחס להחזקת סמים או כל דבר אחר. משכך, ברוח הלכת בן חיים (רע"פ 10141/09 אברהם בן חיים נ' מדינת ישראל), נטען על ידי הקליניקה כי על השוטר היתה מוטלת החובה לציין בדו"ח הפעולה כי התעורר בו חשד קונקרטי לנשיאת נשק, ומשלא עשה כן, החיפוש אינו חוקי.

 

לבסוף, לאור תכליתו של החוק לאבטח תחנות הסעה מפני פעילות אלימה, ניתן לערוך חיפוש מכוח החוק רק בשעות בהן התחנה פעילה ואכן יש חשש לחיי הנוסעים שעולים ויורדים בתחנה ההסעה. במקרה הנדון החיפוש נערך בשעת חצות, שעה בה אין פעילות של תחבורה ציבורית או נוסעים בתחנה הזקוקים לאבטחה. משכך, לאור תכלית החוק והגדרותיו, לא ניתן היה לערוך חיפוש מכוח החוק, רק בשל הקרבה הפיזית לתחנת הסעה.

 

בסופו של יום, בהמלצת בית המשפט הסכימה התביעה לחזור בה מכתב האישום.

 

המקרה המתואר מדגים את הצורך בבחינה מדוקדקת של מטרות ואופן ביצוע הליכי החיפוש על ידי המשטרה, ומראה כי לעיתים המשטרה מבקשת להכשיר חיפושים בלתי-חוקיים במחסומים אקראיים, רק בשל קרבתו של המחסום המשטרתי למקומות המפורטים בחוק ובניגוד מוחלט לתכלית החוק והסמכויות המוקנות מכוחו.

 

הטיפול בתיק נעשה על ידי הסטודנטים יובל רובין וירדן הדר בהנחיית עורך הדין מני סלומון מן הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי.