Table of Contents

קליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר העבירה הערות לתזכיר חוק שפרסם משרד המשפטים במסגרת ההתמודדות עם מגפת הקורונה

clinic1

עו"ד עמיר כהנא בשיתוף עם הקליניקה העבירו הערותיהם לתזכיר חוק שפרסם משרד המשפטים במסגרת ההתמודדות עם מגפת הקורונה, שמטרתו להסמיך את המשטרה לעשות שימוש בנתוני מיקום המתקבלים מהרשתות הסלולריות על מנת לוודא שהחייבים בבידוד אינם מפרים את הבידוד. הערותינו התמקדו בצורך לתחום היטב את הסמכויות החריגות האלה, את השימוש שניתן לעשות במידע ולהפעילן בשקיפות מרבית, על מנת שהפגיעה הקשה בפרטיות תהיה מצומצמת ככל שניתן.