Table of Contents

קידום נגישות לצדק לקורבנות עבירה

 

קורבנות עבירה רבים המגיעים לתכנית לייצוג ילדים ונוער אינם בעלי אמצעים למימון חוות דעת פסיכיאטריות הנדרשות לבחון את יכולתם לעמוד בהליך המשפטי ולהגיש תביעה אזרחית. התביעה האזרחית הינה זכות של נפגעי עבירה לקבל פיצויים בגין הנזקים שנגרמו להם ולהן, ואולם היא גם מסייעת לקורבן העבירה בשיקומו ובהשבת תחושת השליטה, הביטחון והדימוי העצמי, עד כמה שניתן. 
חוות הדעת הפסיכיאטריות הנן חיוניות ביותר על מנת לאפשר הליך ראוי לנפגעות ולנפגעים ומתוך דאגה לביטחונם הנפשי. 
המצב המשפטי בישראל אינו מאפשר קבלת מימון עבור חוות דעת שכזו, על אף שהעדרה מהווה חסם משמעותי לנגישות לצדק. 

הקליניקה, באמצעות מנחת הקליניקה והסטודנטים המשתתפים בה, פועלים בשלושה מישורים עיקריים בניסיון למצוא פתרון לחסם זה.

1. פנייה לגורמים בקהילה ולפסיכיאטרים במגזר הפרטי שיתנו חוות דעת פרו בונו
2. הקמת מערך הכשרה משותף של פסיכיאטרים לתחום הטראומה בילדים ונוער
3. ניסוח הצעת חוק אשר תאפשר מימון של חוות דעת של מומחה בפסיכיאטריה לנפגעי עבירה פלילית.