Table of Contents

צו הפטר בהוצאה לפועל לפונה שיוצגה על ידי המרכז הקליני

 

clinic6

 צו הפטר בהוצאה לפועל ניתן לנ', פונה המתגוררת בשכונת נווה יעקב. 

נ', אלמנה ואם חד הורית לארבעה ילדים, המתאוששת ממחלת הסרטן, לא הצליחה במשך שנים רבות להשתלב בשוק העבודה. כבר בשנת 2005 נפסק כי הפונה חייבת מוגבלת באמצעים ומאז 12 שנה היא מתקיימת מקצבאות הביטוח הלאומי בלבד, תוך שנקבע לה צו תשלום חודשי של 150 ₪. נ' הגיעה למוקד הזכויות בנווה יעקב של הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה עם קשיים רבים במיצוי זכויותיה מול ביטוח לאומי, משרד הבינוי והשיכון והליכי גבייה (לרבות צו עיקול מיטלטלין) משום שאינה עומדת בתשלומים החודשיים. מעבר לטיפול ביתר הסוגיות, הוחלט להפנות את הפונה למסלול של הפטר על פי חוק ההוצאה לפועל.  הליך הפטר על פי חוק ההוצאה לפועל נועד לאפשר לחייבים שאין תועלת בהמשך הליכי הגבייה, ובכפוף לתנאים שבחוק, לקבל הפטר מבלי להידרש להליך פשיטת הרגל. על פי נתוני רשות האכיפה והגבייה, שנה ושלושה חדשים מאז כניסת התיקון לתוקף, עד סוף שנת 2016, הוגשו 2736 בקשות והתקבלו סך הכל 289 צווי הפטר (פחות מ 0.05% מכלל החייבים בהוצאה לפועל). 

 

במקרה דנן, לאחר הליכים שארכו כשנה וחצי, התקבל צו הפטר. בהחלטה מנומקת מנתח הרשם שי קידר את היחס שבין אינטרס הנושים, האינטרס הציבורי והאינטרס של החייבת. מתוך ההחלטה: 

"חובותיה של החייבת נוצרו לפני שנים רבות, וצו התשלומים עומד ע"ס 150 ₪. ברור שתשלום זה אינו עולה כדי שיעור הריבית הנצברת בתיק זה. גם מהטעם הזה יש לראות בהליך כ"עקר"...במקרים מעין אלה ניתן לראות שאינטרס היעילות של הנושים נפגע מעצם הימשכותו של ההליך. לפחות חלק מהנושים מחזיקים בעו"ד המייצגים אותם לצורך ניהול הליכי הוצאה לפועל, ייצוג שעלויותיו ברורות ומתמשכות... משכך, נראה שאינטרס הנושים והאינטרס הציבורי להביא להשאת ערך הגבייה בתיק זה, כמו בכל תיק הוצאה לפועל או בכל הליך חדלות פרעון באשר הוא, אינו יכול לעמוד תקופה כה ארוכה בדרך למימוש האינטרס של החייבת לצאת לדרך חדשה ויצרנית, לפתוח דף חדש בחייה ולהותיר את פרק חובותיה לנושים מאחוריה".  (לצורך פרטיות הפונה ולאור נסיבות המקרה, פרטי התיק המלאים נמצאים במרכז הקליני)