Table of Contents

צוות חשיבה לקידום זכויותיהם של קטינים וצעירים בנוגע למימוש קצבאות ילדים ותוכנית חסכון לכל ילד

clinic6

בעקבות שולחן עגול שקיימה הקליניקה לזכויות ילדים ונוער, בשיתוף עם המועצה לשלם הילד והאגף לסיוע משפטי, בנושא חסכון לכל ילד, הוחלט על הקמת צוות חשיבה משותף למשרדי הממשלה, הקליניקה, המועצה לשלום הילד והסיוע המשפטי על מנת לקדם מיצוי זכויותיהם של קטינים וצעירים במצבי סיכון חסרי עורף משפחתי בכל הקשור למימוש קצבאות ילדים וחסכון לכל ילד

 

הקליניקה לזכויות ילדים ונוער, בשיתוף עם המועצה לשלום הילד והאגף לסיוע משפטי – מערך ייצוג קטינים, קיימו ביום ראשון ה- 04.03.18 שולחן עגול בנושא קצבאות ילדים ותכנית "חסכון לכל ילד". בשולחן העגול השתתפו נציגים מהמוסד לביטוח לאומי, משרד המשפטים, משרד הרווחה, משרד החינוך, הסנגוריה הציבורית, האגף לסיוע משפטי אזרחי וכן ארגוני שטח וגורמים נוספים שעובדים עם בני נוער וצעירים במצבי סיכון. במרכזו של הדיון עמד נייר מדיניות שנכתב בקליניקה לזכויות ילדים ונוער, אשר סוקר את נושא קצבאות ילדים ותכנית "חסכון לכל ילד" והמשמעות שלה עבור נוער וצעירים במצבי סיכון.

לקריאת המסמך

בתמצית קובע הנייר כי תוכנית "חיסכון לכל ילד" , שנכנסה לתוקף בינואר 2017, יצרה אפשרויות חיסכון חדשות עבור ילדים בישראל. עם זאת, מימוש תוכנית החיסכון עלול להיות מורכב יותר עבור ילדים ובני נוער בסיכון, בפרט אלו השוהים במסגרות השמה חוץ ביתית שהם חסרי עורף משפחתי. לצד זאת, התוכנית עשויה ליצור הזדמנויות עבור קבוצה זו, ולסייע לצעירים להתמודד עם קשיים הנלווים ליציאה מהמסגרת בגיל 18, ללא תמיכה משפחתית. מטרת המסמך היא לסקור ולהעלות למודעות אפשרויות למינוף התוכנית וכן לקצבאות הילדים ככלל, כך שאלו ישרתו באופן יעיל וראוי את האוכלוסייה הפגיעה של ילדים ונוער בסיכון השוהים בהשמה חוץ ביתית.