Table of Contents

פרוייקט הפרטיות

 

הזכות לפרטיות מעוגנת במשפט זכויות האדם הבינלאומי. יחד עם זאת ההתפתחות הטכנולוגית של העשורים האחרונים מציבה אתגרים חדשים לפתחה ומעלה את הצורך לחדד את גבולות ההגנה על הזכות. הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות יחד עם ארגון Privacy International עבדה על רשימת קריטריונים שעל פיהם ניתן לבחון אם  פעילות או חקיקה של מדינות עומדות בקנה אחד עם הזכות לפרטיות בעידן הטכנולוגי.

 

הזכות לפרטיות מעוגנת במשפט זכויות האדם הבינלאומי, כגון בסעיף 12 להכרזת באי עולם בדבר זכויות האדם וסעיף 17 לאמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות. אולם ההתפתחות הטכנולוגית של העשורים האחרונים מציבה אתגרים חדשים לפתחה. בתי המשפט האזוריים לזכויות אדם באירופה וביבשת אמריקה מובילים את ההגדרה מחדש של הזכות לפרטיות בפסיקותיהם העוסקות בטכנולוגיות מעקב ואיסוף מידע על ידי ממשלות. כך למשל פסקו בתי משפט אלו בנוגע להאזנות סתר, איסוף והקמת מאגר די.אנ.איי, שמירת נתונים אישיים ללא מגבלת זמן ועוד.

 

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות עבדה בשנה האחרונה עם ארגון PRIVACY INTERNATIONAL הבריטי, בכדי להבהיר  מהן המגבלות החלות מכוח משפט זכויות האדם הבינלאומי על מדינות המשתמשות בטכנולוגיות מעקב. הקליניקה סייעה בניסוח רשימת קריטריונים שעל פיהם ניתן לבחון האם פעילות או חקיקה של מדינות עומדת בקנה אחד עם הגנה על הזכות לפרטיות כפי שהיא מעוגנת במשפט זכויות האדם הבינלאומי.

 

במסגרת הפרויקט בחנו הסטודנטיות פסקי דין של בתי המשפט האיזוריים לזכויות אדם שעסקו בנושא ההגנה על פרטיות בניסיון לגבש קריטריונים אשר יאפשרו הגנה טובה יותר על זכות זו. מהמחקר עולה כי מגבלות שמבקשת מדינה להטיל על הזכות לפרטיות, חייבות להיות מעוגנות בחוק, וכי על הפגיעה בזכות להיות הכרחית לשם השגת מטרה לגיטימית כגון שמירה על אינטרס הציבור או בטחון לאומי.

 

רשימת הקריטריונים הוצגה בספטמבר האחרון למועצת זכויות האדם של האו"ם על ידי ארגון PRIVACY INTERNATIONAL וארגונים נוספים. הקריטריונים מהווים ניסיון ראשון מסוגו להציב מסגרת לבחינת טכנולוגיות מעקב  המשמשות מדינות רבות ולבחון האם אלו הולמות את המחויבות של אותן מדינות להגנה על פרטיות של אינדווידואלים על פי משפט זכויות האדם הבינלאומי. בין הקריטריונים שהוצגו ניתן למנות את עיקרון הפרופוציונליות, שאלת הנחיצות בפגיעה בזכות בפרטיות, מטרת הפגיעה ומידת הלגיטימיות שלה, כמו גם התייחסות לדרך הפגיעה והחובה בקיום הליך הוגן וכן התייחסות לחשיבות בענישה מספקת ומשמעותית במידה והפגיעה בזכות נעשתה שלא כדין.

 

למידע נוסף:

אתר PRIVACY INTERNATIONAL

רשימת הקריטריונים

מסמך המחקר שחיברה הקליניקה

הצהרה של נציבת זכויות האדם של האו"ם בנושא פרטיות

הכרזה של מועצת זכויות האדם של האו"ם בנוגע לזכויות אדם בעידן האינטרנט