Table of Contents

פנייה של הקליניקה לשוק הון חברתי לרשות לניירות ערך בנושא מימון המונים

mivzakheader

 

הקליניקה לשוק הון חברתי פנתה בתחילת חודש יוני לרשות לניירות ערך, בבקשה להרחיב את תחולת האסדרה (רגולציה) בנושא של מימון המונים כך שתכלול גם אגודות שיתופיות ועמותות (ולא רק חברות פרטיות). עוד ביקשה הקליניקה לעגן במסגרת חוק ניירות ערך, את החרגת הנפקת מניות חברות של אגודות שיתופיות מהגדרת "הצעה לציבור", על מנת לפטור אותן מכלל החובות הנובעות מהגדרה זו. לפנייה

אגודות שיתופיות (קואופרטיב) הינה צורת התאגדות הזוכה לאחרונה לפופולאריות  עולה בישראל ובעולם, על מנת לקדם מטרות חברתיות. ככלל, הקואופרטיב מוגבל באפשרויותיו לגיוס הון - שכן מחד, הוא מנוע מלזכות באישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) הניתן לעמותות ומאפשר להן לגייס תרומות; ומאידך, הקואופרטיב אף מוגבל באפשרויות שלו לגיוס הון מניות. בנוסף לכך, בהתאם לדיני ניירות ערך בישראל - ככלל, הקואופרטיב מנוע מפרסום הזמנה לציבור להצטרף כחברים לקואופרטיב, אלא בכפוף לחובות החלות על "הצעה לציבור", ובכלל זה פרסום תשקיף לציבור וכיוצא באלו. על רקע מצב דברים זה, מתחדד הצורך לסייע לקואופרטיבים לגייס הון מן הציבור, בעיקר כאשר מטרות הקואופרטיב הן חברתיות.

הפנייה מתייחסת לתיקון 58 לחוק ניירות ערך (תשכ"ח-1968), היוצר לראשונה תשתית חקיקתית להסדרת נושא מימון המונים בישראל ולמתן פטור מתשקיף לתאגידים המגייסים באמצעות פלטפורמה זו, הון מניות או חוב. עם זאת, במסגרת טיוטת תקנות המשלימות את התיקון לחוק, הוגבלה ההחרגה מהגדרת "הצעה לציבור", באופן המאפשר את השימוש בפלטפורמת מימון המונים לחברות פרטיות בלבד. המשמעות היא שככלל, אגודות שיתופיות לא תוכלנה לעשות שימוש בפטור המוענק במסגרת האסדרה ולגייס הון מניות או חוב באמצעות שימוש בפלטפורמות למימון המונים.

הפנייה מתייחסת גם לצורך להסדיר בחקיקה ראשית במסגרת חוק ניירות ערך, הקלות לאגודות שיתופיות, ולהגדיר את הנסיבות אשר בהתקיימן, הנפקת מניות על ידי אגודה שיתופית לא תיחשב להצעה לציבור לפי חוק ניירות ערך. המטרה באסדרה המבוקשת הינה להקל על אגודות שיתופיות לגייס הון וחברים לאגודה, ובתוך כך לאפשר לאגודות שיתופיות לעשות שימוש בפלטפורמות של מימון המונים ומכירת מניות לציבור.

הפנייה הינה תוצר עבודת מחקר של הסטודנטים: ליאור הרלינג, אשר בן סעדון, נתנאל לוסקי, אריה זינגר, איל מרקוביץ ונכתבה בסיועם ובהנחייה של עו"ד קרן שביט שטייף מהקליניקה לשוק הון חברתי במרכז לחינוך משפטי קליני שבאוניברסיטה העברית. 

FindUs_small_fb_circle_flat

לאתר הקליניקות

להסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם