Table of Contents

עתירה לבג"צ כנגד סגירת הוסטלים של חסות הנוער

clinic6

הקליניקה לזכויות ילדים ונוער הגישה עתירה לבג"צ בשם צעירות השוהות בהוסטל בית הצברית, בוגרת של הוסטל בית הצברית, וכן בוגרת של הוסטל בית אריאל, כנגד משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והעומדים בראשו, למתן צו ביניים בבקשה לעצור את סגירת ההוסטלים המתוכננת לסוף יוני, עד להחלטה בעתירה. 

מזה כשלושה חודשים הקליניקה מלווה את המאבק של הנערות, צעירות ובוגרות ההוסטלים, מאבק שהן מגדירות כ"מאבק על הבית". תחילתו של מאבק זה בהודעה לתקשורת בדבר ״רפורמה בחסות הנוער״ בה הודיעו המשיבים על סגירת שלוש מסגרות המשלבות נערות וצעירות במצבי סיכון בירושלים – בית אריאל, אורנים ובית הצברית. החלטה זו אינה נותנת מענה ראוי לנערות וצעירות השוהות בהוסטל, פוגעת ברצף הטיפולי החיוני לטיפול בנערות וצעירות במצבי סיכון ופוגעת באופן חמור בעקרון "טובת הילד". בנוסף ההחלטה התקבלה באופן לקוי ללא התייעצות, ללא בניית חלופה טיפולית וללא תשתית עובדתית ראויה, עדכנית ומדויקת.

 

וכך נכתב בעתירה:

"עניינה של עתירה זו היא בדיני נפשות – קטינים, קטינות, צעירים וצעירות במצבי סיכון, כאשר המשרד האמון על הטיפול בהם – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מקבל החלטות בתהליך לקוי מיסודו, הנוגעות בחוסר סמכות, חוסר סבירות מהותי ומונע משיקולים זרים תוך פגיעה קשה בהליך הטיפולי של הקטינים והקטינות ופגיעה בכבודם/ן....מטרת הטיפול היא להיטיב עם חייהן של הנערות, ומכאן, לאפשר למסגרות הטיפוליות בהן שוהות הנערות לאחר שהוצאו מביתן לבצע את עבודתן על הצד הטוב ביותר, מתוך כוונה אחת ויחידה, טובת הנערות. מסכת העובדות שתפורט להלן מוכיחה שמשרד הרווחה, בתור הגוף האחראי על הטיפול בנערות לאחר שהוצאו ממשמורת הוריהן, וכן בצעירות במצבי סיכון, מתעלם מהצרכים הטיפוליים של הנערות ובכך, לא רק שהוא פוגע בחיי הנערות המצויות תחת חסותו ובהליך הטיפולי שהן עוברות אלא שהוא לא שונה בהתנהלותו ובמהותו מהבית הפוגעני ממנו הוציאו את אותן בנות". 

העתירה נכתבה בסיוע הסטודנטים מהקליניקה לזכויות ילדים ונוער: שיראל איזביצקי, גל הרניק בלום, אורי ואנונו, יהל כהן ויותם קורן.