Table of Contents

על תפקידם הכפול של העובדים הסוציאליים

 

newbanner2012

 

על תפקידם הכפול של העובדים הסוציאליים

כאשר הגיעה ר' לפגישה בלשכה לשירותים חברתיים עם שרונה- סטודנטית מהקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה - היא הייתה המומה. היא לא הבינה כיצד בין לילה נשללו ממנה כל זכויותיה כמטופלת רווחה (ובעיקר זכאותה להנחה בגני הילדים). כפי שהסתבר, זכויותיה נשללו בעקבות דו"ח של חוקר אשר נשלח על ידי לשכת הרווחה וקבע כי היא משתמשת ברכב. מבדיקה שנעשה התברר כי הרכב שייך להוריה והיא משתמשת בו על מנת להסיעם לטיפולים הרפואיים התכופים להם נזקקו. לאחר שהדבר הובהר לגורמים בשירותי הרווחה, הוחזרו לר' זכויותיה, אך  מקרה זה חשף פרקטיקה פסולה המשפיעה על מערכת היחסים העדינה בין העובד/ת הסוציאלי/ת והמטופל/ת.


בדיקה משפטית שערכו הסטודנטים בקליניקה לימדה שבכללי תקנון העובדים הסוציאליים (תע"ס) קיים נוהל המאפשר ביצוע חקירה כלכלית המיועדת לאיתור משאבים כלכליים, נכסים והכנסות, אשר נטען שהמטופל מסתיר בתביעתו. החקירה הכלכלית כרוכה במגוון פעולות איסוף ואימות מידע שונות. במידה והראה דו"ח החקירה ממצאים כי לכאורה המטופל אינו זכאי לקבלת עזרה כולה או חלקה, הנוהל מסמיך את מנהל המחלקה לש"ח להחליט על: הפסקת עזרה ללקוח/ הקטנת העזרה/ החזר מלא או חלקי של כספים שניתנו בעבר כעזרה ללקוח. כללים אלה מעולם לא זכו לניתוח משפטי של האקדמיה המשפטית או בתי המשפט,  אך משפיעים לעין ערוך על חייהם של הנזקקים לסיוע שירותי הרווחה.


בפנייתה של הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה לשר השירותים החברתיים נדרש ביטולו של נוהל זה, שכן הלכה למעשה מדובר בכלי הפוגע במערכת היחסים המאוד רגישה בין עובדי הרווחה למטופלים, במיוחד לאור העובדה שהוא מוביל ליצירת תפקידם הכפול של העובדים הסוציאליים: מתן טיפול ופיקוח מפני הונאה. כאשר הפקידות, האחראית על מתן שירות, סיוע ותמיכה, היא גם הישות המנהלית האמונה על קביעת הזכאות, נוצרות מגבלות ברורות באשר למידת האמון היכול להיווצר בין הממסד לבין המטופל, קל וחומר מקום בו הסיוע אינו "מתן שירות" קלאסי אלא נושא בחובו מאפיינים טיפוליים.


לא מיותר לציין כי נוהל זה אף אינו חוקתי ככל שהוא מאפשר שלילת גמלה בשל החזקת רכב, וזאת מבלי להביא בחשבון את נסיבותיו האישיות של המטופל (זאת במיוחד לאחר מתן פסק הדין בבג"ץ 10662/04 סלאח חסן ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי ואח' תק-על 2012(1), 5203). מעבר לכך נטען במכתב שנשלח לשר, כי שלילת גמלה ללא מתן זכות שימוע פוגעות בזכות הטיעון של המטופל ובזכותו לקיום בכבוד.


הבקשה לביטול הנוהל נמצאת עדיין בטיפול הגורמים הרלוונטיים, אך חושפת טפח על מערכת היחסים המורכבת שבין המטופל/ת לעובד/ת הסוציאלי/ת בלשכות לשירותים חברתיים.
מצ"ב קישור למכתב של הקליניקה לשר הרווחה והשירותים החברתיים בנושא ביטול או שינוי נוהל הפנייה לביצוע חקירות: http://law.huji.ac.il/upload/SHINUYNOHAL.pdf


לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד ורדית דמרי-מדר, מנחת הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה,
law.vardit@gmail.com


 

social2