Table of Contents

עובדות סוציאליות מופרטות

clinic6

הקליניקה לזכויות נשים בעבודה פנתה למשרד הבריאות בבקשה כי המשרד יפעל לאכיפת הוראות החשב הכללי ממאי 2011, בדבר שכר מינימום ענפי של עובדות סוציאליות מופרטות המועסקות על-ידי עמותות המתקשרות עם משרד הבריאות. הפנייה נעשתה בעקבות מידע על היעדר אכיפה של שכר המינימום הענפי. למכתב.

ההערכות כיום מדברות על כ-6,000 עובדות סוציאליות המועסקות במסגרת של שירותים מופרטים, מתוך כ-15,000 עובדות סוציאליות סך-הכל. כמו כן, מרבית מהמסיימות בשנה הקרובה לימודי עבודה סוציאלית, צפויות להשתלב במסגרת של שירותים מופרטים. בחודש מאי 2011, בעקבות מאבק שניהלו ארגוני העובדות הסוציאליות ובעקבות שורה של דיונים שהתקיימו בנושא מול משרד האוצר, פרסם החשב הכללי את ההוראות בדבר שכר של עובד/ת סוציאלי/ת. על פי ההוראות, שכרן של העובדות הסוציאליות המופרטות היה אמור להתעדכן במספר פעימות, כך שנכון לסוף שנת 2014, השכר היה צריך לעמוד על סך של 7,052.32 ש"ח. עוד צוין בהוראות, כי אי עמידה בתנאים תיחשב כהפרה חמורה של ההסכם. 

ממידע שהגיע לידי הקליניקה לזכויות נשים בעבודה מגורמים שונים, עולה כי הוראות החשב הכללי אינן מיושמות בהתקשרויות של עמותות מול משרד הבריאות, וכי ישנן עמותות המשלמות לעובדות הסוציאליות שכר נמוך מהשכר הקבוע בהוראות החשב הכללי. כך, היות ואין כיום מנגנון אכיפה מסודר במשרד הבריאות, על אף כי נראה שמשרד הבריאות מעביר את שכרן המעודכן של העובדות הסוציאליות המופרטות לידי העמותות - שכרן החודשי נמוך יותר מדרגות השכר שנקבעו להן  בהוראות החשב הכללי.
הפנייה למשרד הבריאות הינה תוצר של שולחן עגול מיוחד שנערך בנושא במהלך חודש ינואר 2015, אשר לקראתו פרסמה הקליניקה נייר עמדה קצר המסכם את הבעיות העיקריות הקיימות בתחום לצד פתרונות אפשריים. לנייר העמדה

הפעילות נערכה על ידי הסטודנטיות מיטל ספיבק וגילי גוטוירט בהנחיית עו"ד תמי קצביאן ופרופ' גיא דוידוב מהקליניקה לזכויות נשים בעבודה.

 

FindUs_small_fb_circle_flat

לאתר הקליניקות

להסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם