Table of Contents

סטודנטים וסטודנטיות בעיצוב מדיניות בכנסת

 

 

Clinic

 

והפעם בניוזלטר מספר ידיעות המשקפות את עבודת הסטודנטים והסטודנטיות בקליניקות הלוקחים חלק בעיצוב מדיניות ובשיח עם הקהילה, ח"כ וארגוני המגזר השלישי בדיונים בכנסת:

1. הקליניקה לאנשים עם מוגבלות: ביום 6.12.16 נכחו הסטודנטיות והסטודנטים של הקליניקה, ביום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות בכנסת. הסטודנטיות/ים השתתפו במגוון ועדות, בין היתר, ועדת ביקורת המדינה שדנה בחסמים וכשלים המונעים שילוב ראוי של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה, ועדה מיוחדת לזכויות הילד שדנה בבעיות העולות בכל הנוגע לביטוח לילדים עם מחלות כרוניות, הועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועוד. הדיונים השונים חשפו עד כמה מרכזיים החסמים המונעים שילוב אנשים עם מוגבלות, ועוד כמה ארוכה היא הדרך להנגשה ראויה של הסביבה.

 

2. הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון: סטודנטים בקליניקה לרב-תרבותיות ומגוון השתתפו ביום 22.11.16 בדיון שנערך בוועדת הכנסת לענייני ביקורת המדינה, ועסק בעניין התנהלות רשויות המדינה בטיפול בקהילה הטרנסג'נדרית בישראל. בדיון  הצביעו הארגונים המשתתפים והקליניקה על קיפאון בעבודתה של הוועדה לשינוי מין אשר לא התכנסה בחצי השנה האחרונה - מצב שבעטיו מתקשים א.נשים בקהילה להשלים את התהליך לשינוי מינם, ושכתוצאה ממנו חשופים א.נשי הקהילה למצוקה נפשית. בסיכום הדיון, הורתה יו"ר הועדה, ח"כ קארין אלהרר, על התכנסות הוועדה לשינוי מין כבר בחודש דצמבר הקרוב. עם תום הדיון בוועדה, קיימו הסטודנטים מפגש עם נציגים מארגוני הקהילה הטרנסית וסיכמו על דרכי פעולה ומעקב נוכח ההתפתחויות האחרונות.

 

3. הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה: ביום 7.12.16 התכנס "הפורום לדיור ציבורי" לדיון חירום בכנסת, במטרה לנסח מתווה למאבק חברתי בשיתוף חברי הכנסת דב חנין ואורלי לוי אבקסיס. בנוסף לקליניקה הגיעו לישיבה נציגי ארגונים חברתיים הנאבקים על הגמשת הקריטריונים לזכאות לדיור ציבורי, הגדלת מלאי הדירות בדיור הציבורי, הגדלת סכומי הסיוע הניתנים במסגרת סיוע בשכר דירה ויישום חוק השקיפות כלפי החברות המשכנות אשר נמנעו עד כה ממתן מידע לאוכלוסייה הזכאית. במהלך הישיבה שטחו פונים רבים את סיפוריהם האישיים במאבקם לקורת גג והונחו היסודות לשיתוף פעולה בין הארגונים השונים לרבות הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה במאבק חברתי חשוב זה.

 

4. הקליניקה לזכויות ילדים ונוער: ביום 08.12.16 השתתפה הקליניקה בישיבה של הוועדה לזכויות הילד בנושא  "ממצאי דו"ח משרד הרווחה והשירותים החברתיים בנושא פגיעה בקטינים" – דיון חירום". במסגרת הדיון עו"ד רייכנברג התייחסה לתמונת המצב העולה מעבודת הקליניקה. ההערות התייחסו אף להעדר הנתונים המקיף שקיים בנושא.  

בתאריך 13.12.16 השתתפה הקליניקה בדיון מיוחד שהתקיים בוועדה לזכויות הילד בנושא ייצוג הורים בהליכי טיפול והשגחה. המסגרת הדיון הציגה הקליניקה הצעת חוק בנושא ייצוג ילדים בהליכי הוצאה ממשמורת, וטענה שיש לקבוע תיקון מיידי לחוק הנוער כך שכל קטין בהליכי טיפול והשגחה יקבל ייצוג מהמדינה, מהאגף לסיוע משפטי.