Table of Contents

חסימת משתמשים מדפים רשמיים של אנשי ציבור ברשתות חברתיות

clinic6

 

הקליניקה לזכויות דיגיטליות וזכויות אדם במרחב הסייבר ייצגה את מר יוסי סעידוב, פעיל חברתי בסוגיית התחבורה הציבורית, בעקבות חסימתו מעמוד הפייסבוק של שר התחבורה. לעמדת הקליניקה חסימה שכזו פוגעת בזכותו של מר סעידוב לחופש הביטוי, ופוגעת בזכות כלל הציבור לחופש מידע. לעמדתנו, משבחר/ה שר/ה לעשות שימוש ברשתות החברתיות השר/ה אינו יכול לחסום משתמשים רק בשל דברי ביקורת שהם מפרסמים. שרים החוסמים משתמשים מדפים רשמיים שלהם ברשתות החברתיות פועלים שלא כדין (למעט במקרים חריגים, לדוגמא - חסימה של משתמש המעלה תוכן שאינו חוקי כשלעצמו), ועל כן עליהם להסיר את החסימות הללו. 

 

 בזכות הפניה של הקליניקה אל שר התחבורה חסימתו של מר סעידוב הוסרה והובהר לנו על ידי היועצת המשפטית למשרד התחבורה כי פרסום דברי ביקורת לא יהווה עילה לחסימתו בעתיד. 

 

בהמשך לכך גיבשה הקליניקה נייר עמדה ובו הניתוח המשפטי שלנו לפיו חסימות שנעשות על ידי שרי ממשלה אינן חוקתיות (למעט מקרים קיצוניים כאמור). לצד נייר עמדה זה ניסחה הקליניקה מכתב כללי, המפנה לנייר העמדה שלנו ומזמין כל אדם שנחסמ/ה לעשות בו שימוש. כעת, כל מי שנחסמ/ה מוזמנ/ת להוריד את המכתב, לתאר את התגובות בשלן נחסם, ולדרוש מהחוסם את הסרת החסימה.

ראו גם ראיון עם עו"ד דנה יפה באתר "תקדין בנושא זה.

וכן, פוסט שפרסם פונה של הקליניקה בפייסבוק.