Table of Contents

חו"ד בנושא תקנות סדר דין אזרחי

mivzakheader

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה הגישה חוות דעת למשרד המשפטים בעניין התיקון לתקנות סדר הדין האזרחי והשפעתו על אוכלוסיות מוחלשות. חוות הדעת בוחנת את השפעתן של התקנות החדשות על צדדים לא מיוצגים, וכן את שתי הסוגיות של הוצאות משפט ותרגום בהליכים אזרחיים.
לחוות הדעת.

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה, אשר מדי שנה מעניקה ייעוץ וסיוע משפטי למאות פונים/ות מאוכלוסיות מוחלשות במסגרת מוקדי שטח הפרושים ברחבי ירושלים, נחשפת במהלך העבודה הקלינית לקשיים וצרכים של א/נשים החיים בעוני, אל מול מערכת המשפט. על בסיס ניסיון מקצועי זה, הקליניקה ניסחה חוות דעת למשרד המשפטים בעניין תיקון תקנות סדר הדין האזרחי, הבוחנת מספר היבטים בתיקון לתקנות, אשר יש בהם כדי להשפיע על נגישותן ומעמדן של אוכלוסיות מוחלשות במערכת המשפט.
תקנות סדר הדין האזרחי מופנות לכלל בעלי הדין ולכלל ההליכים האזרחיים המתנהלים בין כותלי בית המשפט. בתוך כך, הקליניקה מפרטת בחוות הדעת כיצד אוכלוסיות מוחלשות, אשר פעמים רבות אינן מיוצגות על ידי עו"ד, יתקשו לעמוד בהוראות הפעולות המקדמיות להליך המשפטי, באופן שעשוי לפגוע בזכותן לנגישות ומיצוי זכויות במערכת המשפט. כמו כן, חוות הדעת מתייחסת גם לצורך בקיומו של סעיף סל אשר יאפשר לשופט/ת לגלות גמישות בסדרי הדין, במקרה של צד לא מיוצג.  
סוגיה נוספת המפורטת בחוות הדעת הינה סוגיית הנגישות הלשונית והזכות לקבלת תרגום בהליכים משפטיים, המהווה חלק מהזכות לגישה לערכאות, למשפט הוגן ולשוויון. בהקשר זה, חוות הדעת מציגה תמונת מצב קשה בה מתדיינים/ות שאינם דוברי השפה העברית, מתקשים  לעמוד על זכויותיהם או להתגונן מפני הרשויות במסגרת ההליך המשפטי. חוות הדעת ממליצה לאמץ את מודל הליכי התרגום בדין הפלילי אל תקנות סדר הדין האזרחי, ומציינת כי הלכה למעשה הזכות לתרגום מתקיימת היום באופן אד-הוקי שאיננו מוסדר, על ידי השופט/ת בדין.
לבסוף, חוות הדעת מתייחסת לתקנה החדשה הקובעת כי הוצאות משפט יפסקו בהתאם לעקרון של שמירה על שוויון בין בעלי הדין, וזאת בכפוף לאיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות וזכות הקניין. הקליניקה מבקשת להוסיף בדברי ההסבר לתקנה זו, התייחסות למעמדם הכלכלי של בעלי הדין בעת פסיקת הוצאות משפט, על מנת שלא להכביד ולהרתיע אוכלסיות מוחלשות מלפנות לערכאות. 
 
חוות הדעת נכתבה על ידי עו"ד ורדית דמרי מדר ועו"ד אוהד אמר בסיוע של הסטודנטיות/ם שירה שחם, ענבר קמחי, נטע סגל ומתן וולין מהקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה.

לחוות הדעת.

FindUs_small_fb_circle_flat

לאתר הקליניקות

להסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם