Table of Contents

ועדת האו"ם למיגור אפליה נגד נשים מקבלת את המלצות דו"ח הקליניקה לזכויות בינלאומיות של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

clinic6

ביום ב' ה- 20.11.2017, פרסמה ועדת האו"ם למיגור אפליה נגד נשים את הערותיה המסכמות ביחס לישראל. בהמלצותיה, הביעה הועדה לראשונה דאגה מכך שהמדינה נמנעת מלנקוט צעדים קונקרטיים כנגד אפליית נשים חרדיות על ידי המפלגות החרדיות (ש"ס ויהדות התורה).

 

אפליה זו מתבטאת בהוראה פורמלית בתקנוני המפלגות שמחריגה נשים חרדיות מהזכות להצטרף כחברות במפלגה ולהיבחר במסגרתה לכנסת. הועדה המליצה למדינה לערוך תיקוני חקיקה שיחייבו פסילה של מפלגות פוליטיות שתקנוניהן מונעים מנשים להצטרף כחברות במפלגה ועל ידי כך להיבחר במסגרתה לכנסת או לרשויות המוניציפליות, בניגוד לסעיף 7 לאמנה ולחוקי היסוד, ובפרט חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

התייחסות הועדה לנושא זה - אשר זכה להד משמעותי גם בדיון שהתקיים עם משלחת המדינה בג'נבה - באה בהמשך לדו"ח צללים שכתבה הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות עבור ארגון 'נבחרות' – נשים חרדיות לייצוג שוויון וקול שהוגש ביום ה- 2.10.2017 לוועדת האו"ם למיגור כל צורות האפליה נגד נשים. דו"ח הצללים התייחס, בין השאר, להדרתן הפורמלית של נשים חרדיות מהחיים הפוליטיים והציבוריים בישראל על ידי המפלגות החרדיות, לעמדת היועץ המשפטי לממשלה בסוגיה זו כפי שנפרסה בתשובתו לבג"ץ 1823/15 תמר פורת נ' רשם המפלגות ולהשלכות הדרתן של נשים חרדיות על מימוש זכויותיהן בתחומי הבריאות, החינוך והתעסוקה.

בנוסף לאמור, לאחר הגשת הדו"ח הקליניקה סייעה לארגון 'נבחרות' להשיג מימון עבור השתתפות הנהלת הארגון בדיוני ועדת האו"ם בג'נבה שהתקיימו בין הימים 29 עד 31 לאוקטובר. עו"ד סוריא בשארה, אשר ניהלה את הקליניקה בשנת הלימודים התשע"ז יחד עם עו"ד באנה שגרי-בדארנה, ליוותה את מנהלות הארגון בנסיעה לג'נבה ובדיונים שם. בתוך כך, הקליניקה סייעה ל'נבחרות' לפתח שיח עם חברי הועדה בנושא ולהשמיע את קולן של הנשים החרדיות בישראל.

 

יצוין כי קודם להגשת דו"ח הצללים, פנתה הקליניקה במכתב מפורט באותו עניין לממונה על זכויות האדם במחלקת ייעוץ וחקיקה של משרד המשפטים בדרישה להתערבות המדינה בנושא. 

http://clinicallec.huji.ac.il/sites/default/files/clinicallec/files/concluding_observations_cedaw_0.docx