Table of Contents

הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון הגישה תלונה לנציבות שירות המדינה

הקליניקה לזכויות נשים בעבודה

הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון הגישה תלונה לנציבות שירות המדינה על רקע התנהלות נגועה בגזענות על רקע לאום ומין מצד מנהל פניות צבור של עריית נוף הגליל והייעדר שקיפות מצד העיריה.

לקריאת מכתב התלונה.