Table of Contents

הקליניקה לנשים וכלכלה ועמותת איתך פנו למנהל ההסדרה ואכיפה במשרד העבודה והרווחה ולממונה על חוק עבודת נשים

clinic6

 

הקליניקה לנשים וכלכלה ועמותת איתך معك (מעכי) - משפטניות למען צדק חברתי פנו למנהל ההסדרה ואכיפה במשרד העבודה והרווחה ולממונה על חוק עבודת נשים במינהל בדרישה לקבוע כי היתר למעסיק להוציא עובדת לאחר תקופת לידה והורות ("חופשת לידה") לחל"ת בעקבות משבר הקורונה יינתן בתנאי שתקופת החל"ת לא תבוא במניין 60 הימים בהם אין לפטר עובדת השבה מחופשת לידה או לפגוע במשרתה או בהכנסתה ללא היתר. 

חוות הדעת המשותפת, אשר שימשה גם כחומר רקע לדיון הוועדה למעמד האישה בכנסת ביום 14.12.20, נכתבה בהמשך לדיונים מתמשכים בעניין הבטחת זכויותיהן של עובדות המוגנות לפי חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, במסגרת טיפול הממונה בבקשות הרבות של מעסיקים לקבל היתר להוצאת עובדות לחל"ת בעקבות המשבר - כ-20,00 בקשות שהתקבלו החל בחודש מרץ 2020. 

בדיונים מקדימים לבקשה זו דרשנו כי תנאי למתן ההיתר להוצאת עובדת לחל"ת במהלך 60 הימים שלאחר שובה מחופשת לידה יהיה כי התקופה המוגנת תוקפא למשך החל"ת, ותתחדש לאחריו, כך שלא ניתן יהיה לפטרה או לפגוע במשרתה ללא קבלת היתר נוסף. יודגש כי על פי חוק עבודת נשים, היתר כזה יינתן רק במקרים שבהם העסק חדל מלפעול, וכאשר הבקשה אינה קשורה להריון וללידה.

את עמדתנו ביססנו על חובת הממונה להגשים את הפרשנות התכליתית של סעיף 9(ג)((1א) לחוק, לנוכח טענתה של הממונה כי אין בסמכותה לפרש כך את החוק:  "כידוע, התכלית המרכזית של התקופה המוגנת בת 60 הימים לאחר חופשת לידה היא מתן הזדמנות אמיתית לשילובן בעבודה של נשים לאחר חופשת לידה: בתי הדין לעבודה חזרו והדגישו בשורה של פסקי דין כי זו התכלית העולה בבירור מכוונת המחוקק, כפי שעולה מדברי ההסבר ובדיונים שליוו את הליך החקיקה...  מובן מאליו כי לא ניתן להגשים תכלית זו כאשר התקופה המוגנת חופפת, כולה או בחלקה, לתקופה שבה העובדת אינה עובדת בפועל, בהוראת המעסיק, ועל אחת כמה במקרים בהם גם לא הסכימה העובדת לתקופת החל"ת, וזו נכפתה עליה."   

עוד טענו כי לממונה סמכות להתנות את ההיתר בתנאים, וזאת הן על פי סעיף 12 חוק הפרשנות תשמ"א-1981, הקובע כי "הסמכה ליתן פטור, הקלה, הנחה וכיוצא באלה - משמעה הסמכה ליתן אותם אף במקצת או בתנאים", והן על סמך תנאים שנקבעו בפועל ב"נוהל הבקשה להוצאה לחל"ת/הארכת החל"ת בעקבות התפשטות נגיף הקורונה" שפרסמה הממונה, ובהם הגבלת משך החל"ת וחיוב המעסיקים להחזיר לעבודה ראשית את העובדות המוגנות מבין העובדים. 

על אף שלעמדתנו לא נדרש תיקון חקיקה, ודי בפרשנות מרחיבה שבסמכותה של הממונה, בעקבות הפנייה והדיונים, בסופו של דבר תוקן חוק עבודת נשים (חוק עבודת נשים, (תיקון מס' 62) התשפ"א - 2020) ונקבע כי תקופת החל"ת לא תבוא במניין 60 הימים. עם זאת לצערנו התיקון החליש את ההגנה על העובדות בתקופה שלאחר החל"ת, כאשר בוטל התנאי לפיו היתר יינתן רק כאשר העסק חדל מלפעול.