Table of Contents

הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית

 

הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית ערכה חוות דעת המציעה פתרונות לקידום רכש מקומי ברשויות מקומיות, דרך תיקוני חקיקה וקידום הצעת חוק חדשה. חוות הדעת נכתבה על ידי הסטודנטים/יות בקליניקה, בהנחיית עו"ד לנא ורור ופרופ' ברק מדינה. חוות הדעת דנה בחסמים העומדים בפני עסקים קטנים מקומיים בנגישות למכרזי רשות ועל דרכים מוצעות לפתרון חסמים אלו ומתן עדיפות לעסקים מקומיים קטנים.

 

רכש מקומי הינו אמצעי משמעותי לקידום עסקים זעירים ובינוניים, אולם הטמעת השימוש בו בהקשר הישראלי, עודנה מצויה בראשית הדרך. המונח "רכש מקומי" מתייחס לרכישת טובין ושירותים מיצרנים וספקים מקומיים, על ידי רשויות וגופים ציבוריים, כמו גם על ידי פרטים המבקשים לקדם את הכלכלה המקומית באזור מגוריהם. באזורי הפריפריה הגיאוגרפית-חברתית בישראל, פעמים רבות הספקים המקומיים הנם בעלי עסקים קטנים ובינוניים (להבדיל מתאגידי שירות והפצה גדולים), אשר היכולת והסיכויים שלהם להצליח להשתלב במכרזים ציבוריים, נמוכים בצורה משמעותית מאלו של תאגידי השירות וההפצה הגדולים. יחד עם זאת, בשל חיוניותם של עסקים מקומיים לתחזוקת ולהנעת הכלכלה המקומית, כמו גם לחיזוק המרקם החברתי והתרבותי המקומי ועוד -  ישנה חשיבות מיוחדת במתן הקלות והנגשה של המכרזים הציבוריים לספקים המקומיים.

 

בעקבות פנייה של ארגון שתיל (פרויקט כמ"מ - כלכלה מקומית מקיימת), אל הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית - הקליניקה ערכה חוות דעת שמטרתה לספק מענה לסוגיות המשפטיות העולות מקידום עקרון הרכש המקומי. חוות הדעת הוכנה, בין היתר, על רקע הצעת חוק הרשויות המקומיות (העדפה במכרז לתושבי רשות מקומית המצויה בתחום אזור עדיפות לאומית), התשע"ד–2013, אשר הוגשה על ידי חבר הכנסת אראל מרגלית וחברי כנסת נוספים. הצעת החוק מעלה, לראשונה במסגרת של חקיקה ראשית, את האפשרות להעדיף עסקים מקומיים קטנים על פני עסקים גדולים, בתחרות על מכרז של רשות מקומית. הצעת החוק מגבילה את תחולתה לאזורי עדיפות לאומית ומבקשת לקדם הכרה גם בעסקים חברתיים וכן מתן עדיפות לעסקים אלו.

 

חוות הדעת מתייחסת לסוגיית החסמים העומדים בפני עסקים קטנים מקומיים בהתמודדות על מכרזים מקומיים -  כדוגמת הדרישה למתן ערבויות גבוהות, חסמי ידע וגישה למכרזים, היקף העבודה הנדרש וכוח האדם המבצע ועוד. חוות הדעת סוקרת גם את מה שנעשה עד היום בתחום וכן מציגה מספר פתרונות נהוגים בעולם. כך לדוגמא מופיע בחוות הדעת מודל אשר אומץ באנגליה, במסגרתו הוקמו צוותים מיוחדים ברשויות המקומיות, על מנת לסייע לבעלי עסקים קטנים במילוי טפסי המכרז. חוות הדעת מציגה גם את המודל אשר אומץ באיטליה, המאפשר התאגדות לא פורמאלית של מספר עסקים קטנים, לצורך הגשת מועמדות משותפת למכרז.

 

במסגרת חוות הדעת, מעלה הקליניקה מספר פתרונות אפשריים למצב הקיים:

 1. החלת הוראה מס' 7.12.7 של החשב הכללי, אשר במסגרתה ניתנה הנחייה למשרדי הממשלה אודות הפעולות הנדרשות לשילוב עסקים קטנים ובינוניים ברכש הממשלתי על רשויות מקומיות.
   

 2. קידום תיקון לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח-1987, ומתן עדיפות לעסקים מקומיים קטנים בהתקשרויות פטורות ממכרז או במכרזים קטנים.
   

 3. תיקון בחוק חובת מכרזים, תשנ"ב-1992.
   
 4. קידום חקיקה ראשית אשר מטרתה פתרון החסמים העומדים בפני עסקים קטנים מקומיים וכן מתן עדיפות בחוק לאלו. 
   

 5. המשך קידום הצעת חוק "עידוד עסקים קטנים ובינוניים בישראל, התשע"ב -2012" אשר תכליתה לסייע לעסקים קטנים ולהסיר חסמים העומדים בפני עסקים קטנים, בהגשת מועמדות למכרזים.

 

המבקשים/ות לעיין בחוות הדעת מוזמנים/ות לפנות לעו"ד לנא ורור בכתובת האימייל: warwarlana@hotmail.com

 

economy