Table of Contents

הקליניקה לזכויות נשים בעבודה

 

בתחילת שנת הלימודים נפתחה במרכז לחינוך משפטי קליני קליניקה לזכויות נשים בעבודה. הקליניקה נפתחה על רקע מצב שוק העבודה הישראלי, בו עובדות ועובדים רבים סובלים מאי יציבות והיעדר ביטחון תעסוקתי, מתנאי שכר נמוכים, מפגיעה בזכויותיהן/ם הסוציאליות הכתובות עלי-ספר ועוד. הקליניקה מתמקדת השנה בשלושה פרויקטים מרכזיים: ג'נדר מיינסטימינג של הסכמים קיבוציים; בחינה של הליכי משמעת במקרים של הטרדה מינית בעבודה; ופרויקט העצמה קהילתית לנשים מוחלשות.

בתחילת שנת הלימודים נפתחה הקליניקה לזכויות נשים בעבודה. הבחירה להתמקד בנשים דווקא, נעשתה מכמה סיבות. ראשית, משום ששוק העבודה איננו רגיש דיו לצרכים נשיים "ייחודים" - כגון במקרים של הטרדות מיניות, הריון ולידה ועוד. סיבה נוספת היא, בשל מאפייניו הייחודים של שוק העבודה הישראלי - העובדה כי בדרג מקבלי ההחלטות מצויים לרוב גברים, ודמותו של העובד האידאלי הינו דמות של גבר המחויב למקום העבודה בלבד, ללא כל מחויבות טיפולית/משפחתית נוספת.

כתוצאה מכל אלו, נשים רבות חשופות כיום לאפליה בקבלה למקומות עבודה, להסללה למקצועות "נשיים" המדורגים חברתית וכלכלית במיקום נמוך ולפגיעה שיטתית ונמשכת בתנאי השכר שלהן ובהטבות נלוות. עבודה המתבצעת על ידי נשים נתפסת פעמים רבות ככזו המכניסה "משכורת שנייה" למשפחה וזהותה של האישה כאישה עובדת, בעיקר במשרות שאינן מצריכות הכשרה מיוחדת והינן מתוגמלות בשכר נמוך, נתפסית כמשנית לזהותה כאם-הורה.

על רקע מצב דברים זה, הקליניקה לזכויות נשים בעבודה מבקשת לקדם את מעמדן וזכויותיהן של נשים בשוק העבודה הן באמצעות הכלי המשפטי-קהילתי, המתבסס על מתן סיוע לפרט תוך העצמה ויידוע זכויות, והן באמצעות קידום שינוי מדיניות הכולל ניסוח תיקוני חקיקה, ניירות עמדה וגיבוש מודלים חלופיים למצב הקיים.

 

בשנת הלימודים הנוכחית הקליניקה מתמקדת בשלושה פרויקטים מרכזיים:

 

1.      פרויקט ג'נדר מיינסטרימינג של הסכמים קיבוציים: פרויקט זה, הנערך בשיתוף פעולה עם ארגון "כוח לעובדים", מתמקד בניסוח מודל מיטבי של הסכם קיבוצי רגיש מגדרית, אשר שם דגש על סביבת עבודה בטוחה לנשים, על הפיכת מקומות עבודה לידידותיים למשפחות, ייצוג נשים בהליכי מו"מ ובוועדי עובדים ועוד. המודל מתבסס על צרכים העולים מן השטח, כמו גם מחקר משווה ומחקר משפטי מקומי.

2.      בחינה של הליכי משמעת במקרים של הטרדה מינית במוסדות המדינה: הליכי משמעת במקרים של הטרדה מינית, נועדו לייעל ולפשט את הטיפול בתלונה על ההטרדה וכן להבטיח הגנה על המתלוננ/ת. אף על פי כן, פעמים רבות נראה כי המצב בשטח אינו תואם למטרת ההליך ובפועל הטיפול בהטרדות מיניות במסגרת של הליכי משמעת, הינו מסורבל למדי וחושף את המתלוננת להתנכלויות והטרדות נוספות. במסגרת פרויקט זה, הסטודנטיות תבחנה את התנהלותם של הליכי משמעת במוסדות המדינה במקרים של הטרדה מינית, ותצענה דרכים לייעול ההליכים והבטחת ההגנה על האישה המוטרדת. הפרויקט ייערך בשיתוף פעולה עם מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית בירושלים ואיגוד מרכזי הסיוע.

  1. פרויקט יידוע זכויות והעצמה קהילתית-משפטית:  במסגרת הפרויקט הסטודנטיות בקליניקה עורכות מיפוי צרכים ראשוני של קהילת הנשים העובדות בירושלים, על מנת לייצר קבוצת עבודה של נשים הלומדות זו מזו, ביחד עם הסטודנטיות, על זכויותיהן כנשים וכעובדות בשוק העבודה הישראלי. הלמידה המשותפת תיערך באופן המתכתב עם הקשיים העולים מן השטח, המבקש לאתר פתרונות הוליסטיים יחד עם הנשים, לקשיים איתם הן מתמודדות.