Table of Contents

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות

 

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות הגישה במהלך חודש יוני 2014 תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, כנגד חברת החשמל, בשם עובד שהופלה לרעה בקבלה לעבודה עקב מוגבלותו. התביעה מעלה טענה לאפליה בקבלה לעבודה, תוך שהיא שמה דגש על כך שחברת החשמל הפרה את חובתה לדאוג לייצוג הולם של א/נשים עם מוגבלות בקרב עובדיה, וזאת בניגוד לקבוע בסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח - 1998. 

 

התובע, מ', הינו אדם משכיל ובעל כישורים וניסיון מקצועי רב, המתמודד עם לקות שמיעה. בין השנים 1994 ל-2013, הגיש מ' מועמדות למספר רב של תפקידים במחוזות שונים של חברת החשמל, אך מועמדותו נדחתה פעם אחר פעם מבלי שנבחנה לעומק, וזאת על אף שעמד בדרישות התפקיד, ומבלי שנמסר לו נימוק ענייני כלשהו לדחייה. לטענת התובע, הסיבה לדחייתו הגורפת היא הסתמכות חברת החשמל על המלצתה של וועדה רפואית פנימית, אשר בדקה אותו בשנת 1994, והגיעה למסקנה כי אין לקבלו לעבודה עקב מוגבלותו.

 

בתביעה נטען, כי אפליית התובע ודחייתו על הסף, פעם אחר פעם, אך בשל היותו אדם עם מוגבלות, ועל אף שהוא בעל הכישורים וההשכלה המתאימים לתפקיד - גרמה לפגיעה קשה בכבודו, ולתחושה קשה של השפלה ועלבון. עוד נטען, כי בכך שחברת החשמל לא בחנה את מועמדותו של התובע לעומק, היא הפרה את חובתה לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות, הקבועה בסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. סעיף 9(א) לחוק השוויון מחייב את כל מעסיק המעסיק מעל 25 עובדים, לפעול למען ייצוג הולם של א/נשים עם מוגבלות בקרב עובדיו. הוראה זו חלה, כמובן, גם על חברת החשמל. לטענת התובע, החובה האמורה חלה על חברת החשמל ביתר שאת, נוכח היותה גוף ציבורי או לחלופין גוף דו-מהותי, שהינו בעל מונופול בתחום אספקת שירותי החשמל בישראל, ומעסיק אלפי עובדים בישראל.

 

החומרה שבאי קיומה של חובת הייצוג ההולם הקבועה בסעיף 9 לחוק השוויון מתחדדת נוכח תמונת המצב העגומה ביחס לסטטיסטיקה של השתלבות אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה הישראלי. כפי שעולה מן הדו"ח הסטטיסטי השנתי של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אחוז האנשים שאינם מועסקים כלל עומד על 45% בקרב אנשים עם מוגבלות, וזאת לעומת 24% בלבד בקרב האוכלוסיה הכללית. גם כאשר אנשים עם מוגבלות מצליחים להשתלב בשוק העבודה, שכרם הממוצע נמוך בעשרות אחוזים לעומת עובדים ללא מוגבלות, ולרוב הם אינם מועסקים במסגרת של משרות ניהוליות ו/או בכירות. מכאן עולה החשיבות של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות בכלל, ופרק התעסוקה שבו בפרט.

 

לכתב התביעה לחץ כאן.

 

electricityImg