Table of Contents

תביעה להשבה לעבודה בגין אפליה על רקע מוגבלות התובעת

clinic1

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות מייצגת אישה עם מוגבלות נפשית שפוטרה מחברה ממשלתית על רקע מוגבלות תוך סירוב למתן התאמות. הפונה, אישה עם מוגבלות נפשית מועסקת בחברה הממשלתית גדולה מזה כשלוש שנים. לאורך כל תקופת העסקתה ביקשה הפונה, שלא הייתה מלווה על ידי גורם מקצועי מהחברה, התאמות שונות אשר התקבלו באופן חלקי, כתוצאה מכך גילתה החברה חוסר שביעות רצון מעבודתה. במהלך תקופת הקורונה הזדקקה הפונה להתאמות נוספות, לרבות האפשרות לעבוד מהבית (אפשרות שניתנה לעובדים אחרים, ללא מוגבלות, בתקופה זו) ועוד. בקשותיה נדחו. בהעדר ההתאמות הדרושות לה, תפקודה של הפונה בעבודה התדרדר והיא זומנה לשימוע לפני פיטורין. בשימוע הגישה המלצת גורם מקצועי להתאמות קונקרטיות שיביאו לשיפור בתפקודה. המעסיק התעלם מהבקשה ומסר לה לאחר השימוע מכתב פיטורים לקוני. על כן הפונה פנתה לקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות לקבלת סיוע וייצוג. לאחר שהמעסיק סירב ודחה את הטענות, הגישה הפונה, בייצוג הקליניקה, תביעה ובקשה למניעת הפיטורין, שבוצעו בהתעלם מבקשת התאמות הנתמכת בחוות דעת מקצועית ובאופן שמהווה אפליה בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והפסיקה. התביעה והבקשה מתבררות בימים אלה.

היות וההליך מתנהל ב"דלתיים סגורות" ומטעמי פרטיות הפונה לא צורף קישור לכתב התביעה.