Table of Contents

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות הגישה תביעה בשמה של עובדת שפוטרה מחמת מוגבלותה.

clinic6

 

ביום 5.4.17 הגישה הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות, תביעה בשמה של עובדת שפוטרה מחמת מוגבלותה.

התובעת הועסקה אצל הנתבעת משך כ-19 שנים כמזכירה ופקידת חשבונות.  בחודש אפריל 2014 חלה התדרדרות פתאומית בראייתה של התובעת עד אשר איבדה את ראייתה כמעט לחלוטין. כ-4 חודשים לאחר מכן, קיבלה התובעת תעודת עיוור. 

מיד עם קבלת התעודה, פוטרה התובעת ממקום עבודתה, ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע, כל זאת בניגוד גמור להוראות הדין ולחובות הגינות בסיסיות.

 

התנהלותה של הנתבעת, שמצאה לנכון לפטר את התובעת לאחר 19 שנות עבודה, רק מחמת העובדה כי התעוורה, ללא כל ניסיון לבצע התאמות על-מנת שתוכל להמשיך לבצע את תפקידה, מהווה פגיעה קשה בכבודה של התובעת ואפלייתה בניגוד להוראות חוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות.

 

בכתיבת כתב התביעה סייעו: חנוך גדרון, אמה דוידוביץ' ואסתי נצר

 

לכתב התביעה