Table of Contents

הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר פנתה לשר המשפטים בנושא הפרסום הגורף של שמות הצדדים כחלק מפרסום החלטות שיפוטיות באופן דיגיטלי

clinic1

הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר פנתה לשר המשפטים בבקשה לתקן את המצב החוקי הקיים, ולקבוע כי במקרים מסוימים אין לפרסם באופן שיטתי את שמות הצדדים כחלק מפרסום החלטות שיפוטיות באופן דיגיטלי. זאת משום שהיכולת לאתר החלטות שיפוטיות הנוגעות לאדם באמצעות חיפוש פשוט של שמו במנועי חיפוש כלליים באינטרנט מעצימה לעין שיעור את הפגיעה בפרטיות בו, ולכן יש לעמדתנו לשנות את האיזון הקבוע כיום בחוק.

ראו את המכתב המצורף.