Table of Contents

הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר פנתה למנכ"ל המוסד לביטוח לאומי בעניין מעקב ידני שעורכים חוקריו אודות השיח הציבורי המתקיים ברשתות החברתיו

clinic6

הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר פנתה למנכ"ל המוסד לביטוח לאומי לאחר שהמוסד השיב כי חוקרים מטעם המוסד עוקבים באופן ידני אחרי השיח הציבורי המתקיים ברשתות החברתיות. פעולות חקירה שכאלה פוגעות בזכות לפרטיות, לחופש הביטוי, נגישות למידע, זכות הגישה להליך המנהלי והזכות לקיום בכבוד. לעמדתנו למוסד אין סמכות לבצע פעולות חקירה אלה תחת החוק הקיים. נוסף לכך הצענו הנחיות מפורטות לאופן השימוש בסמכויות שכאלה, על מנת להקטין את הפגיעה בזכויות יסוד ולאפשר פיקוח ציבורי.