Table of Contents

הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר פנתה בדרישה לשקיפות בכל הנוגע לפעולות מעקב כנגד אזרחי המדינה עקב מגפת הקורונה

clinic6

הקליניקה פנתה יחד עם ארגוני חברה אזרחית ופעילים נוספים אל הכנסת ואל הממשלה בדרישה לשקיפות בכל הנוגע לפעולות מעקב כנגד אזרחי המדינה עקב מגפת הקורונה. זאת לאחר שהממשלה החליטה להסמיך את השב"כ להפעיל אמצעי טכנולוגיים על מנת לעקוב אחר אזרחי ישראל, כדי לאתר אנשים שהיו בסמוך לאנשים שאובחנו כחולים בוירוס הקורונה. גם אם היתרונות של אמצעים שכאלה לבריאות הציבור עולים על הנזק שהם גורמים לפרטיות, מדובר באמצעים חריגים ביותר ויש להבטיח פיקוח ציבורי ושיפוטי משמעותי על אופן הפעלתם.

מכתב הפנייה של הקליניקה; מכתב פנייה של הקלניקה וארגונים נוספים.