Table of Contents

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות

 

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות הגישה בתאריך 30.3.2014 עתירה מנהלית נגד עריית ירושלים, הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים והוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים, בשל סחבת בלתי סבירה שנקטו האחרונות בקידום תכנית מתאר ערב-א-סווחרה. מדובר בעתירה המתמקדת בהפרת חובתן של המשיבות לתכנן תוך פרק זמן סביר, המוגשת על ידי בעלי קרקעות בערב-א-סווחרה אשר מנועים מלפתח ולבנות על אדמתם.

 

העתירה עוסקת בתכנית מתאר ערב-א-סווחרה אשר מתפרשת על פני שטח של כ-1500 דונם בשכונת ג'בל מוכבר – ערב-א-סווחרה שבמזרח ירושלים. שטח התכנית הוא שטח בתולי, כמעט ללא הפרות בניה. במרכז התכנית ואדי קדרון ובו זורם נחל הקדרון המזוהם כיום מביוב ושפכים המוזרמים אליו משכונות ירושלים. במסגרת התכנית מיועד הנחל להפוך לפנינת טבע ירוקה, כן מתוכננת בניית בתי ספר ומוסדות ציבור, שיפור תשתיות, סלילת כבישים והצבת מדרכות. התכנית הוכנה במימון עיריית ירושלים מתוך מטרה מוצהרת לצמצם באמצעותה את הפערים הקיימים בין המצב התכנוני במזרח ירושלים למערבה ולתת מענה למצוקת הדיור ארוכת השנים הקיימת בשכונת ג'בל מוכבר – ערב-א-סווחרה. התוכנית מהווה חלק מחזון 'התכנון מחדש', אותו מבקש לקדם ראש העיר, ניר ברקת. 

 

אלא שלאחר שהושלמה העבודה על התכנית, אשר הוכנה בשיתוף של בעלי קרקעות, הוקפאו הליכי אישורה ומזה מספר שנים שהיא שוכבת כאבן שאין לה הופכין והעיריה אינה מקדמת אותה. במקביל להקפאת התכנית הכוללת, משתמשת בה העיריה כאמתלה מדוע יש לדחות בקשות לאישור תכניות נקודתיות המוגשות למוסדות התכנון על ידי בעלי קרקעות בשכונה. העיריה שבה וטוענת כי ראוי להמתין להשלמת התכנון הכולל לשכונה אשר יתן מענה לצרכים התכנוניים של הציבור הרחב ובינתיים דוחה עד אין קץ את אישורן של תכניות פרטניות.

 

כך, מוצאים עצמם בעלי הקרקעות בשטח ב'מלכוד 22', משום שכל ניסיונותיהם לפעול כחוק ולממש את זכותם הקניינית, נתקלים בחומה בצורה. מחד, הם מנועים מלקדם תכניות פרטניות בשטח עד לאישורה של התכנית הכוללת. מאידך, התכנית הכוללת מוקפאת זה מספר שנים ואינה נידונה בפני גופי התכנון. כל זאת במצב נתון של מצוקת דיור חמורה שקיימת זה שנים רבות בשכונת ג'בל מוכבר – ערב-א-סווחרה.

 

כפי שנכתב בעתירה: 'עיכוב בלתי סביר זה מעלה חשש שבמציאות של העיר ירושלים גם תושב העושה ככל שביכולתו כדי לפעול בצורה חוקית ובהתאם להוראות חוק התכנון והבניה אינו יכול להבנות מעבודת הרשויות המופקדות על הנושא. המסר ששולחת העיריה במחדלה לקדם את התכנית הכוללת הוא לצערנו ברור – שלא משתלם לנהוג כחוק ולהימנע מבניה בלתי חוקית באזור.'

 

העתירה היא פרי עבודת מחקר בת כשנה של הסטודנטים/יות יניב לושינסקי, אסראא אבו-סלאח, עינת גרייר, מיכל גורן, דניאל קלמנט ושמואל מוטהדה, בהנחיית עו"ד נטע פטריק מהקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות.

 

במהלך העבודה על העתירה נפגשו הסטודנטים מספר פעמים עם נציגי שכונת ג'בל מוכבר – ערב-א-סווחרה, למדו על עקרונות ושיקולים תכנוניים, נפגשו עם נציגי עירית ירושלים, סיירו בשטח המיועד לפיתוח וסייעו רבות במחקר וניסוח העתירה.

 

לעתירה.

 

humanRights