Table of Contents

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות הכינה דו"ח לוועדה לביעור כל צורות ההפליה נגד נשים עבור עמותת "נבחרות".

clinic6

 

ביוני 2016 הכינה הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות עבור עמותת "נבחרות" דו"ח לוועדה לביעור כל צורות ההפליה נגד נשים. הדו"ח התמקד בחובת המדינה לפעול באופן אקטיבי לקידום זכותן של נשים חרדיות להיבחר לכנסת ולרשויות המקומיות, בפרט במפלגות החרדיות, ולשים קץ להדרתן הגורפת מהמרחב הציבורי ומצמתי קבלת החלטות בישראל. הדו"ח התמקד בחובת המדינה לאסור הפליה מגדרית בתקנוני המפלגות ולעודד באופן פעיל ייצוג הולם לנשים מכל גווני החברה, ללא תלות במוצאן ותרבותן. זאת, על רקע היעדר חוק המטיל סנקציות על מפלגות שמדירות נשים. הוועדה נענתה לפניית "נבחרות" ולראשונה דרשה ממדינת ישראל לפרט אודות האמצעים שיינקטו כדי להטיל סנקציות על מפלגות שהתקנון שלהן אוסר על היבחרות נשים לכנסת. לאחרונה נודע לנו כי פניית נבחרות לוועדה עוררה עניין אקדמי, במסגרת עבודת תזה לתואר שני בחוג למשפט בינלאומי שבאוניברסיטת Groningen שבהולנד, שהתמקדה במתח בין זכויות נשים חרדיות בישראל למנהגים דתיים.

 

במסגרת הדיאלוג בין משרד המשפטים לחברה האזרחית בישראל פנתה הקליניקה במכתב למשרד המשפטים   בשם עמותת נבחרות באפריל 2017 והציגה את האפליה הממוסדת נגד נשים בתקנוני המפלגות החרדיות האוסרים על היבחרות נשים לכנסת ואת הדרתן מהחיים הפוליטיים הארציים והמוניציפאליים והשלכותיה על מימוש יתר הזכויות שלהן וביקשה את התערבות המחוקק בעניין. דו"ח המדינה, שהוגש ביום 15.6.17 לועדה לביעור על צורות האפליה נגד נשים של האו"ם, כלל אמנם התייחסות לאיומים וללחצים המופעלים על נשים חרדיות המבקשות להיבחר לכנסת, אך לא כלל כל התייחסות לצעדים קונקרטיים למיגור פגיעה חמורה זו בנשים. על כן, הקליניקה תסייע לארגון נבחרות להגיש דו"ח צללים לוועדה, לקראת הדיון הצפוי להתקיים בסתיו 2017.

הדו"חות משנת 2016 ו- 2017 הוכנו בסיוען הרב של הסטודנטיות: נור שיבלי, רונה רביע וטליה הרטמן (תשע"ו) וענבל קליין, לירון אבנר ושלומי ג'מו (תשע"ז), בהנחייתן הקלינית של עו"ד באנה שגרי ועו"ד סוריא בשארה, ובליווי אקדמי של פרופ' תומר ברודי, מהקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות.