Table of Contents

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות הגישה שני דוחות צללים אלטרנטיביים לוועדה נגד עינויים של האו"ם

 

clinicmivzak5

 

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות הגישה יחד עם העמותות "א.ס.ף, ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל" ו"יש דין" שני דוחות צללים אלטרנטיביים לדוח שהגישה מדינת ישראל עבור הוועדה נגד עינויים של האו"ם. הדוחות הוגשו מכוח האמנה נגד עינויים (CATT) לקראת דיון שיתקיים בנושא בתחילת חודש מאי, במסגרת הוועדה נגד עינויים של האו"ם.

הדוח הראשון, שהוכן יחד עם עמותת "א.ס.ף", מתמקד בהפרת החובה לזהות ולשקם קרבנות עינויים מקרב מבקשי המקלט בישראל, מכוח סעיף 14 לאמנה. בתוך כך, הדוח מתאר כיצד אלפי מבקשי/ות מקלט שהגיעו לישראל לאחר שעונו באריתריאה, סודן, ובמחנות העינויים בסיני, חיים כיום עם טראומות פיזיות ונפשיות קשות, הפוגעות פגיעה חמורה בבריאותם ובתפקודם היומיומי. הדוח מעלה כי למרות המידע הרב בנוגע לעינויים במדינות המוצא ובמחנות העינויים בסיני - מדינת ישראל טרם יצרה מנגנון חוקי או מנהלי לזיהוי או לשיקום קרבנות עינויים מקרב מבקשי המקלט, וזאת בשונה מקרבנות סחר. לזאת יש להוסיף כי בהיותם מבקשי מקלט שאינם תושבי ישראל, אין לקרבנות עינויים מקרב מבקשי המקלט גישה לטיפול רפואי נאות או לזכויות סוציאליות. לאור זאת, דוח הצללים מדגיש את חובתה של מדינת ישראל ליצור מנגנון זיהוי של קרבנות עינויים, המבוסס על פרוטוקול איסטנבול בדבר תיעוד וחקירה אפקטיביים של עינויים וצורות אחרות של יחס או ענישה אכזרית, בלתי אנושית או משפילה. בנוסף, הדוח מדגיש את החובה להבטיח לאותם מבקשי מקלט גישה מהירה ככל הניתן לטיפול רפואי ולשיקום, ולדאוג להכרה בהם ולהתחשבות בטראומה הנפשית והפיזית שלהם במסגרת הטיפול בבקשותיהם לקבלת מקלט, וזאת בדומה לקרבנות סחר.
 
הדוח השני, שהוכן יחד עם עמותת "יש דין", מתמקד בהפרת החובה לחקור באופן מהיר, עצמאי ואפקטיבי תלונות המעלות חשד להפרת החובה שלא להפעיל כל יחס אכזרי, בלתי אנושי או משפיל בידי חיילים. בתוך כך הדוח מעלה כי טרם הוטמעו המלצות ועדת טירקל בדבר עריכת שינויים במנגנוני הבדיקה והחקירה בישראל על מנת לעמוד בעקרונות המשפט הבינלאומי. כמו כן הדוח מעלה כי צוות צ'חנובר, שמונה בעקבות המלצות ועדת טירקל, נמנע ממתן הנחיות יישומיות וקונקרטיות הנוגעות להקצאת תקני כוח אדם, שלבים לביצוע, ותקציבים הדרושים להבטחת תפקוד אפקטיבי ומהיר של מנגנוני החקירה. כתוצאה מכך, כיום, תלונות בודדות בלבד המוגשות נגד חיילים מבשילות לכדי כתבי אישום, והדבר מוביל גם לפגיעה בשלטון החוק ולא רק בחובה למנוע עינויים והתעללות. לבסוף, הדוח מדגיש את החובה להטמיע לאלתר את החובה להפללת עינויים ופשעי מלחמה במשפט הפלילי בישראל. 
 
 
הדוחות הוכנו בסיועם הרב של הסטודנטיות/ים דביר אביעם-עזרא, אופיר ביתן, אופיר בן-לולו, עדי דבל, טליה הרטמן, נוי ליאון, רונה רביע ונור שיבלי, בהנחייתה הקלינית של עו"ד באנה שגרי, ובליווי אקדמי של פרופ' תומר ברודי, מהקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות וממרכז מינרבה לזכויות האדם בירושלים.

 

 

FindUs_small_fb_circle_flat

לאתר הקליניקות

להסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם