Table of Contents

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות הגישה דו"ח צללים מטעם ארגון 'נבחרות'

clinic1

ביום 2.10.2017, הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות הגישה דו"ח צללים מטעם ארגון 'נבחרות' - נשים חרדיות לייצוג שוויון וקול לוועדת האו"ם לביעור כל צורות האפליה נגד נשים. הדו"ח התייחס, בין השאר, להדרתן הפורמלית של נשים חרדיות מהחיים הפוליטיים והציבוריים בישראל על ידי המפלגות החרדיות כפי שמתבטאת בתקנוני המפלגות החרדיות ש"ס ויהדות התורה, ולעמדת היועץ המשפטי לממשלה בסוגיה זו כפי שנפרסה בתשובתו לבג"ץ 1823/15 תמר פורת נ' רשם המפלגות. הדו"ח התייחס בנוסף להשלכות הדרתן של נשים חרדיות על מימוש זכויותיהן בתחומי הבריאות, החינוך והתעסוקה, וקרא לוועדת האו"ם להמליץ לישראל לפעול לביטול הסעיפים המפלים בתקנוני המפלגות החרדיות.

לאחר הגשת הדו"ח, הקליניקה סייעה לארגון 'נבחרות' להשיג מימון עבור השתתפות הנהלת הארגון בדיוני ועדת האו"ם בג'נבה שהתקיימו בין בימים 29 עד 31 לאוקטובר. עו"ד סוריא בשארה, אשר ניהלה את הקליניקה בשנת הלימודים התשע"ז יחד עם עו"ד באנה שגרי-בדארנה, ליוותה את מנהלות הארגון בדיונים שם. בתוך כך, הקליניקה סייעה ל'נבחרות' לפתח שיח עם חברי הועדה בנושא ולהשמיע את קולן של הנשים החרדיות בישראל. בעקבות השתתפות זו, זכה הנושא להתעניינות רבה של חברי הועדה אשר הפנו מספר שאלות, ושאלות המשך, למשלחת הישראלית בנושא זה ובהשלכותיו, דבר שקיבל ביטוי מפורש בהערותיה המסכמות של הועדה בעניין ישראל שפורסמו בימים האחרונים.