Table of Contents

הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון- סמכות בית המשפט לנוער להגבלת או שלילת אפוטרופסות על קטין), התשע"ז-2017

 

 

Clinic

 

הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון- סמכות בית המשפט לנוער להגבלת או שלילת אפוטרופסות על קטין), התשע"ז-2017  אותה יזמה וניסחה הקליניקה לזכויות ילדים ונוער, הונחה השבוע על שולחן הכנסת על ידי חברת הכנסת קארין אלהרר.

מטרת ההצעה היא לרכז את ההחלטות בעניינם של קטינים נזקקים לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) בבית המשפט לנוער, ובכך להסיר חסמים העומדים בפני הקטינים או מי מטעמם כיום, ולקדם את טובתם.  ההצעה מעניקה לבית המשפט לנוער סמכות מפורשת להגביל או לשלול אפוטרופסות של הורה על קטין, ולמנות אפוטרופוס חלופי או נוסף. כיום, הסמכות למתן החלטה מעין זו מסורה לידי בית משפט לענייני משפחה בלבד, גם כאשר מדובר בקטינים אשר כבר מתנהל בעניינם הליך נזקקות בבית המשפט לנוער. 

 

לדברי עורכות הדין שירן רייכנברג ודנה רוטשילד, לא מדובר בתיקון פרוצדורלי בלבד, כי אם בסוגיה מהותית שיש בה כדי להקל על הקטינים הפגועים ביותר בחברה, אשר גם הוצאו ממשמורת הוריהם וגם נדרשים למינוי אפוטרופוס. ממקרים שהגיעו לקליניקה, עולה כי מצב זה של כפילות הליכים יוצר עיכובים שלא לצורך, סרבול ובלבול בקרב הגורמים המעורבים, באופן שמביא לפגיעה בקטין ובטובתו. מכאן, ההצעה להסדיר את הנושא באופן ברור תחת בית המשפט לנוער, תוך מתן דגש לעקרונות אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד, ובפרט עקרון טובת הילד וזכותו להשתתפות בהחלטות הנוגעות בחייו. 

ניסחו וקידמו את ההצעה סטודנטיות בקליניקה לזכויות ילדים ונוער: גיטל דמס, עידית כהנא שרה כהן, שירי איסרוף ורותם אייזק, בהנחיית עורכות הדין שירן רייכנברג ודנה רוטשילד.

 

לעיון בנוסח הצעת החוק ראו כאן:https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/clinicallec/files/htst_khvq_hnvr_typvl_vhshgkhh_smkvt_byt_hmshpt_lnvr_lhgblt_v_shlylt_pvtrvpsvt_l_qtyn_htshz_2017.docx