Table of Contents

הצעה לתיקון החוק למניעת הטרדה מינית

 

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות הגישה השבוע הצעת תיקון לחוק למניעת הטרדה מינית, כך שיכלול הגנה מוגברת על עובד/ת עם מוגבלות המועסק/ת במסגרת של מפעל מוגן.

 

ישנם שני מצבים עיקריים בהם אנשים עם מוגבלות מועסקים בתבניות העסקה בהן לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד: הראשון כאשר אדם עם מוגבלות מועסק כ"משתקם", על פי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז- 2007, והשני כשהוא/היא מועסק/ת במפעל מוגן. מכיוון שאין במקרים אלה יחסי עובד-מעביד, חובות המעביד הקבועות בסעיף 7 לחוק למניעת הטרדה מינית אינן חלות. הצעת התיקון לחוק נועדה להתמודד עם מצב דברים זה.

 

המפעל המוגן נועד במקורו להוות שלב מעבר בדרך לשילוב בשוק העבודה, אולם בפועל, אנשים רבים מועסקים במפעלים מוגנים לתקופות ממושכות. המצב הקיים מייצר תוצאה אנומלית, לפיה אנשים עם מוגבלות המועסקים במפעלים מוגנים או המוגדרים כ"משתקמים", מופלים לרעה לעומת עובדים ללא מוגבלות, שכן הם אינם נהנים מההגנות המיוחדות הקבועות בחוק למניעת הטרדה מינית החלות במקום העבודה. זאת, כאשר הם נמנים על אחת מהאוכלוסיות החשופות ביותר להטרדות מעין אלה.

 

במסגרת התיקון מוצע להרחיב את תחולת סעיף 7 גם על מערכת היחסים שבין אדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן, או המוגדר כ"משתקם", לבין הממונים עליו. התוצאה תהיה שבשני מקרים אלו הממונה יחויב להבטיח לעובדים עם מוגבלות סביבת עבודה נקייה מהטרדות מיניות; לתלות תקנון למניעת הטרדה מינית; לערוך הדרכות לעובדים, למנות ממונה לקבלת תלונות ולטפל ביעילות בכל תלונה על הטרדה או התנכלות.

 

בהקשר זה יודגש, כי המחוקק מצא לנכון להרחיב את תחולת החוק גם על מסגרות נוספות בהן לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד, כגון: מוסדות אקדמיים (ס' 7(ז) לחוק) וכוחות הבטחון (ס' 11 לחוק). נראה כי אין רציונאל שלא להחיל את הסעיף גם על שני המצבים של משתקמים ומפעלים מוגנים.  

 

תיקון נוסף שמוצע נוגע לסעיף 3(א)(6) לחוק, המונה שורה של מצבים בהם אין צורך להוכיח אי הסכמה במקרה של הטרדה מינית. זאת, כאשר ישנה הנחה כי ישנם פערי כוחות בין המטריד למוטרד/ת, העלולים להקשות על המוטרד/ת להביע התנגדות להטרדה, ואשר קיים בהם חשש לניצול של יחסי מרות או תלות בין הצדדים. כך, למשל, לגבי קטין או חסר ישע, וכך גם לגבי עובד/ת שהוטרד/ה במסגרת יחסי העבודה. בשנת 2007 הוסף סעיף 3(א)(6)(ו) הקובע כי אין צורך בהסכמה כאשר מדובר ב"משתקם". כעת מוצע להוסיף מצב נוסף בו לא תידרש הסכמה – כאשר מדובר באדם/אישה העובד/ת במפעל מוגן ומוטרד/ת על ידי הממונה.

 

התיקון המוצע עולה בקנה אחד עם מטרותיו של החוק למניעת הטרדה מינית וכן משווה את ההגנה מפני הטרדה מינית הניתנת לעובדים עם מוגבלות המועסקים בתבניות העסקה ייחודיות, להגנה הניתנת לעובדים ללא מוגבלות.