Table of Contents

הצלחות

 

הצלחות מהעת האחרונה:

 1. ביום ה-28.5.13, ניתן פסק דין בהסכם פשרה בתיק אשר יוצג על ידי הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות, המחייב מעסיק פרטי לשלם לעובד עם מוגבלות בשמיעה סך של 70,000 ש"ח, בגין אי תשלום שכר מינימום מלא משך תקופת העבודה.
   

 2. ביום ה-4.6.13, התקיים יום להעלאת המודעות לנגישות באוניברסיטה העברית. יום המודעות אורגן על ידי הסטודנטיות/ים מהקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות יחד עם יחידת הנגישות בדיקנט הסטודנטים ותא סטודנטים עם מוגבלות הפועל באוניברסיטה. יום זה כלל פעילות חווייתית בדוכני עמותת "נגישות ישראל" והרצאה מנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, והשתתפו בו למעלה מאלף איש, בהם סטודנטיות/ים ואנשי סגל. (קישור לפעילות בפייסבוק). 
   

 3. בתחילת חודש מאי 2013, המוסד לביטוח לאומי הודיע כי יאמץ את נייר העמדה אשר נוסח על ידי  הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית, הכולל הצעה לתיקון חוק הביטוח הלאומי באופן המאפשר היוון קצבאות דמי אבטלה למובטל המבקש לפתוח עסק. ההצעה תסייע במימון עסקים קטנים והיא כוללת תוכנית ליווי וייעוץ למקבל ההיוון.  
     

 4. בעקבות הסיוע השוטף אשר מוענק על ידי הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה, שולמו במצטבר לשתי עובדות ניקיון בחברות קבלן סך כשל 10,000 ₪, במסגרת של הסכמי הפשרה, וזאת בגין הפגיעה בזכויותיהן הסוציאליות של העובדות. 
    

 5. הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית ייצגה פונה אשר ביקש לשכור נכס לצורך הקמת מכון לשיעורים פרטיים; אולם לאחר מועד החתימה על החוזה, נתברר לפונה כי הנכס ממוקם באזור רועש המצריך לאטום את הקירות מפני רעש בעלות של 15,000 ש"ח. לאחר משא ומתן אשר נערך בין הפונה לבעל הנכס בתיווך הקליניקה, במהלך חודש יוני נקבע, במסגרת של הסכם פשרה, כי הפונה יפוצה בסך של 15,000 ש"ח, אשר ישמשו לאיטום המבנה מפני רעשים.