Table of Contents

הערות לתזכיר חוק שמירת מוצגים לצרכים ראייתיים, התשע"ו-2015

clinic2

קליניקת החפות הגישה בשבוע החולף הערות לתזכיר חוק שמירת מוצגים לצרכים ראייתיים, התשע"ו-2015. 

כיום שמירת המוצגים אינה מוסדרת במישרין בחקיקה. אי שמירת המוצגים באופן מסודר, אובדן מוצגים, ומקרים בהם אף בוצעה השמדה מכוונת של מוצגים לאחר המשפט ובניגוד לחוק ולתקנות, מונעים במקרים רבים את האפשרות לערוך בדיקות חדשות במוצגים ולאמת טענת חפות של אדם אשר הורשע בעבירה פלילית. כך לדוגמא, במסגרת פרויקט החפות האמריקאי, זוכו מעל ל-300 אסירים שנדונו לעונש מוות או מאסר עולם בעקבות בדיקות דנ"א. בישראל לא ניתן לבצע בדיקות דומות במקרים בהם המוצגים לא נשמרו, ומאז קום המדינה בית המשפט העליון הורה על קיום משפט חוזר בפחות משלושים מקרים, זאת למול מאות אלפי הרשעות.
התזכיר המוצע נועד להסדיר את שמירת המוצגים לצרכים ראייתיים לנוכח האפשרות שתיבחן בעתיד בקשה למשפט חוזר, ויפותחו טכנולוגיות שלא היו קיימות בזמן המשפט שיאפשרו להוכיח טענות חפות. הקליניקה מברכת על הסדרת נושא השמירה של מוצגים לצרכים ראייתיים בחוק, אולם היא מבהירה כי גם נוסחו של התזכיר הקיים, אינו נותן מענה הולם לבעיית הרשעות שווא.
כך לדוגמא, החוק המוצע מאפשר לבית המשפט להורות על השמדת מוצגים במקרים בהם הנידון הודה בביצוע העבירה במהלך המשפט. לטענתנו, הסעיף אינו לוקח בחשבון את תופעת הודאות השווא. המחקר בתחום מראה באופן חד-משמעי כי קיימת תופעה של הודאות שווא וכי חשודים ונאשמים מודים בעבירות שלא ביצעו. יתר על כן, אי שמירת מוצגים במקרים בהם הודה הנאשם בביצוע העבירה, מייתרת בפועל את תחולת החוק לגבי הרוב המוחלט של המקרים הנידונים בבית המשפט כיום, המסתיימים בעסקאות טיעון. במקרים של הסדרי טיעון ישנה חשיבות מיוחדת בשמירת המוצגים, מכיוון שבית המשפט לא העריך את משקלם המלא, וייתכן שאף כלל לא נחשף אליהם. כמו כן החשש להודאת שווא קיים ביתר שאת במסגרת הסדר טיעון, לאור עובדה כי קיימים מקרים בהם חלוקת סיכונים רציונאלית עלולה להביא להסכמה להסדר, אף אם לא בוצעה עבירה. לגישתנו, בנסיבות אלה אין לקבוע תנאי ייחודי המורה על השמדת מוצגים במקרה של הודאת הנאשם.
הקליניקה סוקרת בהערותיה בעיות נוספות הקיימות בתזכיר החוק בנוסחו הנוכחי. אנו סוברים כי הטמעת הערות אלו תוביל לקידום רב יותר של ערך גילוי האמת, תתרום לאינטרס הציבורי שבעריכת הליך הוגן, ותאפשר תיקון טעויות ומניעת הרשעות שווא בהליך הפלילי.
ההערות נוסחו על ידי ד"ר (עו"ד) נעה קרם, מנחת קליניקת החפות, בסיועם הרב של  הסטודנטיות/ים בקליניקה דפני בנבניסטי, אופק גל גנדלר, סיון דגן ועמית כהן.

לנוסח התזכיר המקורי 

להערות קליניקת החפות לתזכיר 

 

 

FindUs_small_fb_circle_flat

לאתר הקליניקות

להסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם