Table of Contents

הערות הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר לתזכיר לתיקון חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א – 1981

הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר וחוקרות נוספות ממרכז פדרמן לחקר הסייבר שלחה הערות לתזכיר לתיקון חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א – 1981 שהופץ על ידי משרד המשפטים. ההערות מתמקדות בפערים הקיימים להבנתנו בין הנוסח המוצע לבין הסיכונים הקיימים לזכות לפרטיות במרחב הסייבר, ומציעות נוסחים חליפיים על מנת לגשר על פערים אלה.

מוזמנים לקרוא את המסמך כאן.