Table of Contents

הישג לצוות העוסק בתקנות לקידום נשים במכרזי רכש מקומיים

clinic6

בשנת 2016 תוקנו תקנות המחייבות את העיריות , המועצות המקומיות והמועצות האזוריות  להעדיף עסק בשליטת אישה שמתחרה במכרז על פני עסק בשליטת גברבמכרזי רכש של רשויות אלה. אם ועדת המכרזים מצאה שיש להמליץ באותה מידה על שתי ההצעות

בבדיקה שערך הצוות בקליניקה לנשים וכלכלה העוסק בנושא בעשרות רשויות מקומיות עלה כי ברשויות רבות לא נודע על התקנות והן לא מיושמות.  במשך חודשים רבים ניסה הצוות בדרכים מגוונות ומקוריות להגיע לתפוצה הרחבה ביותר של  מנכ"לים ברשויות המקומיות כדי ליידע על הנושא ולהציע דרכים ליישום התקנות.  בימים אלה פורסמה ידיעה על התקנות באתר של איגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות  המקומיות בישראלעם הפניה לאתר הקליניקות