Table of Contents

החלטה תקדימית באיחוד משפחות של בית הדין לעררים

 

Clinic

 

בתום שנתיים של טיפול משפטי, הצליחה הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות לאחד מחדש משפחה בת שישה נפשות ולהפוך את החלטת רשות האוכלוסין וההגירה במזרח ירושלים, ששללה היתרי שהייה ועבודה בישראל מבן זוגה, בנה ובתה של תושבת ירושלים המזרחית, שניתנו להם ברציפות משנת 2007. בפסק דינה של כבוד הדיינת שרה בן-שאול וייס, קיבל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל את עמדת הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות לפיה על רשות האוכלוסין וההגירה להסתפק ברף ראייתי נמוך יותר בבחינת מרכז חייהם של בני משפחה מזרח ירושלמית, שבקשתם לאיחוד משפחות אושרה אך מעמדם לא שודרג, בגלל הוראת השעה של חוק האזרחות והכניסה לישראל-2003. בית הדין לעררים קיבל את עמדת העוררים ופסק כי די אם יציגו העוררים תמונה מלאה וברורה שתהא לכל הפחות מסתברת, כדי לספק את נטל הראייה המוטל עליהם להוכיח כי מרכז חייהם בישראל, מקום שבדחיית הבקשה להארכת היתר מת"ק "המשיב מבקש ליטול מהעוררים את שניתן להם, גם אם בגין הוראת השעה אין מעמדם של העוררים משודרג למעמד גבוה מזה של הפניות להירי מת"ק." (פסקאות 28-29 לפסק דינה של כבוד הדיינת בן-שאול ויס, ערר (י"ם) 24-64-15 פלונים נ' משרד הפנים – רשות האוכלוסין וההגירה מיום 12.3.17.  

 

עו"ד באנה שגרי ייצגה את המשפחה, בסיוע וליווי של הסטודנטיות/ים רהאם נסרה, אלכס גורביץ' (בשנה"ל תשע"ה), כן השתתפו בטיפול בתיק לאורך השנים הסטודנטיות ארין נאשף, שחר אהרוני, הגר אריה (בשנה"ל תשע"ו), ליאת דאשט, נעמה רוט  ונעה הירש (בשנה"ל תשע"ז).

לערר ראו: https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/clinicallec/files/rr_mshpkht_l_-_ll_prtym_mzhym_-_14.7.15.pdf

 להחלטה ראו: https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/clinicallec/files/doc032817-03282017042050.pdf